Svedkovia Jehovovi


Dogma: svet má nádej iba vtedy, keď sa do hnutia zapoja všetci. Zárukou spásy je ustavičné úsilie poslúchať Boha.
Boh: Jehova (boh) -- Ježiša stavajú na úroveň druhoradého Boha
Zakladateľ: Charles Taze Russell
Čas vzniku: 1879
Forma šírenia: misionárska -- návštevy v domácnostiach, časopis
Odhadovaný počet veriacich: v roku 2007 približne 7 miliónovJehovovi svedkovia prevzali svoje meno z Izaiáša 43,10 "Mne ste svedkami vy -- to výrok Pánov." (Slovo "Pán" vyjadrené v pôvodnom texte starohebrejským "jhwh" podľa iných zdrojov YHWH nesprávne čítajú ako Jehova. Správne znie "Jahve" a znamená "Existujúci" alebo "Ten, ktorý je".)

"Sionistická strážna veža" (pôvodný názov) bola založená v Pittsburgu v USA Charlesom Taze Russellom v r. 1879. bol jej prvým prezidentom. Russell prezentoval vlastné učenie Biblie. Základom viery (Russell nemal žiadne teologické vzdelanie) sa stalo jeho súborné dielo "Štúdium o písme". Z jeho výpočtov -- podľa rozmerov egyptských pyramíd -- predpovedal, že v r. 1914 nastane koniec sveta. Zomrel v r. 1916 a konca sveta sa nedočkal.

Značne odlišné biblické výklady mal už však právny poradca spoločnosti Joseph Franklin Rutheford, ktorý sa stal doživotným Russellovým nástupcom. Aj on sa považoval za absolútnu autoritu. Okrem mnohých zmien v samotnom učení zmenil aj systém jeho šírenia. V r. 1931 dal organizácii súčasný názov -- Svedkovia Jehovovi. Na jeho podnet vznikol program návštev členov od domu k domu, čím sa jeho organizácia rozrástla na 115000 členov na celom svete, po zmene výpočtov predpovedali Jehovisti koniec sveta v r. 1925, dôkladne sa naň pripravovali postavením prepychového chrámu v Kalifornii pre izraelských praotcov, v ktorom Rutheford býval. Zomrel r. 1942 a ani on sa konca sveta nedočkal.

Novým prezidentom sa stal Nathan H. Knorr, počas ktorého éry zažilo hnutie najväčší rozmach (2 milióny členov), zaviedol zmeny v štruktúre organizácie, ktoré si priniesol z podnikateľskej sféry. Podľa neho pripadol koniec sveta na jeseň roku 1975. Členovia húfne predávali svoje domy a majetky. Keď sa konca sveta nedočkali, po zime opustilo cirkev zhruba štvrť milióna členov.

Frederik W. Franz (zomrel r. 1992) bol považovaný za najschopnejšieho odborníka v hebrejčine. Avšak na súdnom pojednávaní sa ukázalo, že klamal a porušil prísahu, pretože nedokázal preložiť jediný biblický verš. Od r. 1980 vylúčil niekoľko najvyšších vodcov (aj svojho synovca), ktorí sa odchýlili od učenia Strážnej veže a neboli ochotní sa mu bezvýhradne podriadiť.

Hlavným a záväzným zdrojom informácii pre Jehovistov je dvojtýždenník Strážna veža. Pre laikov je určený dvojtýždenník Prebuďte sa. Treťou najvydávanejšou knihou je Príručka k štúdiu Biblie -- Pravda, ktorá vedie k večnému životu.

Pokus o preklad Biblie -- Preklad nového sveta svätých písiem -- bol vytvorený na podporu vlastného učenia. Kniha je dielom päťčlenného prekladateľského výboru, kde ani jeden nemal zodpovedajúce vzdelanie v biblických jazykoch.


Základné učenie

Učenie Svedkov Jehovových je založené na výklade Biblie, ktorú však prekrúcajú, vytrhávajú jednotlivé verše z kontextu a dávajú im úplne iný zmysel, ako im dáva bežne kresťanská viera.

- Sú presvedčení, že jediní hlásajú Božiu pravdu a svet má nádej iba vtedy, keď sa do ich hnutia zapoja všetci. Všetky ostatné cirkvi podľa nich ovládol Diabol.

- Boh je jedna osoba, Jehova, a vo vesmíre kedysi existoval sám. Jehova stvoril Ježiša, ktorý bol na nebesiach archanjelom Michaelom. Na zemi bol človekom, nie Bohom. Keď ho Jehova vzkriesil z mŕtvych, vrátil sa na nebesia ako Duch.

- Ježišova smrť na kríži, alebo -- ako oni hovoria na mučeníckom kole -- nikomu nezabezpečuje večný život. Pre človeka môže byť iba vykúpením za spáchané hriechy.

- Jedinou zárukou spásy a večného života je ustavičné úsilie poslúchať Boha.

- Duch svätý je neviditeľná aktívna sila, nabádajúca svojich služobníkov, aby plnili jeho "vôľu", nie je to ani osoba, ani Boh.

- Súčasný svetový systém ukončí Apokalypsa - Armageddonská bitka, ktorú prežijú len členovia Svedkov Jehovových, ktorí budú vládnuť na nebesiach s Kristom 1000 rokov. V tomto čase nebudú choroby ani smrť ani nešťastie. Šelmy skrotnú a bude hojnosť.

- Keď prejde tisíc rokov, vstanú aj všetci ostatní z mŕtvych. Najlepších 144 000 z nich bude žiť na nebesiach, ostatní Jehovisti budú žiť na zemi vo večnej blaženosti, zbavení chorôb, hmotných starostí a plynutia času. Musia však oddane slúžiť svojmu bohu Jehovovi a bezvýhradne poslúchať všetky prikázania svojej cirkvi. Tí, ktorí zavrhnú učenie Svedkov Jehovových, budú zničení.

- Diabla z nebies vyhnali a Jehova plne ustanovil aj túto časť kráľovstva.

- Božie kráľovstvo na zemi bolo založené v roku 1914! Vtedy sa Kristus vrátil do svojho chrámu a začal s jeho očistou. Pozemskú časť svojho kráľovstva upevní počas života tých, ktorí žili v roku 1914.

- Každé zemetrasenie, hlad, katastrofa sú znamením blížiaceho sa konca.

- S obľubou tvrdia, že "Väčšina tých, ktorí teraz žijú, neuvidia smrť."


Požiadavky na člena

Cirkev je riadená ako veľký podnik, ktorý prináša zisk. Na čele stojí všemocná skupina vedenia, ktorej podliehajú v presnej hierarchii služobní riaditelia miestnych spoločností a oblastní služobníci.

Na členov sekty sú teda kladené požiadavky obmedzujúce ich osobný život, vedú ich do rozporov so zákonom, ohrozujú ich zdravie a dokonca život (napr. pri transfúzii krvi, ktorú nesmú prijať ani v ohrození života seba alebo svojho dieťaťa):

- Svedkovia Jehovovi neoslavujú Vianoce, Veľkú noc ani narodeniny.
- Nesmú sa zúčastňovať náboženského vyučovania na školách.
- Nesmú prijať transfúziu krvi.
- Nesmú vykonávať vojenskú službu.
- Nesmú voliť alebo vyjadriť spolupatričnosť k nejakej zástave alebo krajine.
- Do roku 1965 bolo pre členov zakázané očkovanie, do roku 1967 transplantácie.

Základnou povinnosťou Jehovistov je poľná služba. Spočíva v šírení učenia návštevami domácností, rozdávaním literatúry a získavaní nových členov. V príručke dostávajú presné pokyny, ako sa zachovať pri rôznych situáciách pri získavaní nových členov.


Šesť krokov pri získavaní členov

Úvodná návšteva - počas nej sa jehovista predstaví a venuje nejakú literatúru. Ak si ju niekto (čo len náhodou) vezme, zistí, že si týmto zabezpečil návštevu ďalšiu.

Opakovaná návšteva - každý potenciálny veriaci dostane druhú návštevu. Počas nej sa Jehovista pokúsi zistiť, ako literatúra zapôsobila a zároveň sa pokúša založiť domácu študijnú skupinu.

Domáca študijná skupina - domáci si už privedie priateľov, a spoločne u neho študujú niektoré z publikácii. Po niekoľkých týždňoch ho začlenia do väčšej skupiny, kde sa učením zaoberajú oveľa podrobnejšie.

Kráľovská sieň - Po skončení domáceho štúdia pozvú uvedenú osobu do kráľovskej siene. K dotyčnému sa správajú ako k veľmi významnej osobe, a pretože ju už dopredu pripravili ("predvarili"), pochopí aj ich učenie.

Návšteva - Potom ho vyzvú, aby sa v strede týždňa zúčastnil prednášok a učil sa chodiť od domu k domu na návštevy.

Krst - Posledný stupeň pred prijatím medzi Jehovistov je krst.

Jediná ochrana pred Svedkami Jehovovými je nepúšťať sa s nimi vôbec do reči -- ani ako oponent -- pretože sú vyškolení majstri v prekrúcaní slov a v presviedčaní.


V učení svedkov Jehovových je veľa rozporov s ich vlastným pôvodným tvrdením:

- Zakladateľ Russell bol 30 rokov považovaný za "verného otroka", ktorý jediný dáva členom duchovnú potravu.

- Už desať rokov po jeho smrti ho náhle zosadili z trónu a Strážna veža začala tvrdiť, že duchovnú potravu dáva vedenie sekty.

- Apokalyptický koniec sveta Armagedon bol opakovane predpovedaný na presný dátum v priebehu pôsobenia sekty v rokoch 1914, 1925, 1975 a nikdy sa neuskutočnil.

- To vodcom sekty vôbec nebráni, aby hľadali ďalšie termíny a zdôvodnenia katastrofického predpovedania konca sveta.

- Neustále dochádza k zmenám a úpravám vlastného učenia podľa momentálnej situácie tak, aby sa moc vedenia sekty udržala a upevnila a zabránila odlivu členov -- postupné upúšťanie od zákazov očkovania a transplantácie, ktoré pôvodne viedli k zatrateniu.Aj keď tvrdia, že vychádzajú z kresťanských princípov lásky a pomoci v reálnom živote zatracujú bývalých členov a zakazujú Jehovistom stýkať sa s nimi a zdraviť ich.

Pri registrovaní svojej spoločnosti v ČR v r. 1993 popierali, že ich učenie obsahuje zákaz transfúzie a vojenskej služby. Keď ich zaregistrovali a prehlásenie sa ukázalo ako klamstvo, tvrdili, že to je učenie božie a oni ho len šíria.


Zdroj: LITERATÚRAimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com