Starý zákon


Je Mojžiš autorom Pentateuchu?

imageAk Boh prostredníctvom Mojžiša obdaroval izraelský národ pri vstupe do histórie ihneď po jeho odchode z Egypta -- štyridsať rokov pred vstupom do zasľúbenej zeme -- všetkým duchovným bohatstvom, potom sa museli Židia riadiť (aj počas života v Kanaáne) všetkými predpismi, ktoré ustanovuje Pentateuch. Avšak historici odhalili, že ani jedna z ďalších kníh SZ -- Kniha sudcov, knihy kráľov, celý rad prorockých kníh až po Jeremiáša -- fakticky nič nevie o ustanoveniach Pentateuchu. Nikde sa nespomína žiadny veľkňaz, najvyšší predstaviteľ Jahveho kultu. Kam sa podeli Áronovi synovia a leviti, kňazi nižšieho stupňa, kde je deň zmierenia a pamiatka trúbenia, kam sa podelo zložité sviatočné i každodenné prinášanie obetí, jubilejné a sobotňajšie roky?

Mohli sa knihy Pentateuchu stratiť? Určite nie. Pravdepodobnejšie je, že jednoducho ešte neexistovali. Keby existovali čo len v jednom exemplári (čo je takmer vylúčené), určite by sa o nich objavil aspoň záznam v knihách prorokov, kráľov apod. Nepravdepodobná je aj možnosť, že by boli ukrývané po usídlení izraelitov v Kanaáne, pretože ťažko si možno predstaviť, že by celý národ vrátane kňazov zabudol na dokumenty, ktoré menom Boha riadili celý život národa. Ich ukrývanie, ak by v tom čase existovali, by navyše nemalo absolútne žiadny zmysel, pretože by veľmi vyhovovali kňazom, starovekým prorokom (tí nepoužívali knihy, ale ústne podanie a čary) a vôbec vtedajším vládcom -- rodovým náčelníkom, "sudcom" a neskôr kráľom. Naopak, ak neexistovali, bolo ich potrebné vymyslieť. Zostáva jediné vysvetlenie: v období, na ktoré sa viažu dejepisné knihy Starého zákona i väčšina prorockých kníh, Pentateuch ešte neexistoval, ale vznikol o celých tisíc rokov neskôr, ako uvádza židovská a kresťanská cirkev.

Potom však neprichádza do úvahy Mojžiš ako autor Pentateuchu, takisto ako Jozue nemôže byť autorom knihy nazvanej podľa neho. V Pentateuchu sa napr. v súvislosti s Mojžišovou smrťou hovorí, že "nikto až dodnes nepozná jeho hrob". (Dt 34,6). Mojžiš predsa nemohol rozprávať takéto veci o sebe samom. Takže sa predpokladá, že túto kapitolu dopísal neskôr Jozue.


Tieto kresťanstvu škodlivé závery cirkev verejne pripustiť nechce, a ak si chce udržať autoritu, ani nemôže. Napriek tomu zostáva čoraz menej teológov, ktorí tvrdia, že autorom Pentateuchu je Mojžiš. Kapitulujúc pred nepopierateľnými zisteniami biblickej kritiky čoraz menej označujú jednotlivé knihy ako prvá kniha Mojžišova, druhá kniha Mojžišova..., ale čoraz častejšie ich označujú svojimi názvami; Genezis, Exodus, atď. Čo sa týka napr. knihy Numeri, analýza ukazuje, že ju písali viacerí autori v rozličných obdobiach.

Slovník biblického bohoslovia (Brusel; 1974) tiež zamieta Mojžišovo autorstvo Pentateuchu a uvádza v ňom, že "mohli byť vytvorené až v relatívne neskoršom období, až po nastolení Dávidovho kráľovstva". Všetky predchádzajúce epochy -- obdobie vlády patriarchov, Mojžiša, usídlenie sa Židov Izraela v Kanaáne, obdobie sudcov i kraľovanie Šaula -- sa vyznačovali ústnym podaním. Pravda, existovali jednotlivé písomné texty staršieho dáta, no buď sa nezachovali, alebo boli neskôr zaradené do súčasných kníh.

Holandský katechizmus v tejto súvislosti veľmi kategoricky uvádza: "Týchto päť diel (ktoré majú spoločný názov Zákon alebo Pentateuch) sa na základe tradície pripisovali Mojžišovi. To však neznamená, že ich v skutočnosti aj napísal, ale svedčí to iba o tom, že pri zakladaní nášho zákonodarstva predstavoval významnú osobnosť." Zaujímavé je, že ani kardinálska komisia, ktorá katechizmus revidovala, proti tomuto zneniu textu neprotestovala.


Židovský teológ S. S. Cohon (Jewish Theologie, Asen 1971) tiež predložil pozoruhodný názor a priznáva, že: "Kritické skúmanie podlomilo vieru, že Pentateuch bol nadprirodzeným spôsobom zvestovaný Mojžišovi na hore Sinaj... a ukazuje ho ako stáročia vznikajúci produkt izraelskej ľudovej tvorivosti... Zobrazenie samého Mojžiša v Pentateuchu je skôr vyjadrením ideálu, než zobrazením historickej osobnosti... Na pozadí historických a porovnávacích výskumov v oblasti náboženstva stráca Mojžišova jedinečnosť a zvrchovaná dôstojnosť svoj dogmatický význam."

Pod tlakom záverov vedeckej biblistiky sú dnes čoraz častejšie nútené aj veľmi vplyvné cirkevné inštancie rešpektovať aj skutočnosť, že Pentateuch nie je Mojžišovým dielom. Teológovia musia priznať neudržateľnosť kresťanského a židovského učenia o pôvode Starého zákona. Celá legenda o Mojžišovi ako jedinom autorovi Pentateuchu sa zrútila. Aj celá "história" o pobyte Mojžiša na Sínaji a o prevzatí Zákona z rúk samého Boha je iba mýtus.


Zdroj: LITERATÚRA
Obrázky: internetimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com