Slobodomurárstvo


Čas vzniku: v roku 1717
Odhadovaný počet veriacich: okolo sedem miliónovSlobodomurárstvo je najpočetnejšia tajná medzinárodná spoločnosť na svete. Je to čisto mužská, priateľská spoločnosť "založená na najčistejších zásadách zbožnosti a cnosti" a napriek tomu je v mnohých krajinách zakázaná. Mnohí slobodomurári boli prenasledovaní a väznení, pretože ich hnutie je považované za protinárodné a protikresťanské. Hlavne mnohé kresťanské organizácie ako Armáda spásy, rímsko-katolícka a grécko-katolícka ortodoxná cirkev zakazujú svojim členom vstúpiť slobodomurárov. Hnutie je známe zvláštnym prijímacím obradom, tajnými znakmi a podaním ruky, podľa ktorého sa členovia navzájom spoznajú. "To čo sa na prvý pohľad zdá ako detská hra, v atmosfére lóže (kde sa stretávajú) môže vytvoriť jedinečné zväzky medzi mužmi". Slobodomurárom sa teoreticky môže stať každý muž, veriaci v Boha, kresťan, žid, moslim, hinduista či budhista. Cieľom tejto priateľskej spoločnosti je pomoc v čase núdze. Zásady vystihuje "bratská láska, pomoc a pravda".

Slobodomurárstvo v mnohom plní funkciu obchodného cechu. Dôraz kladie na dobročinnosť, mnohé charitatívne inštitúcie, nemocnice a školy sú pre slobodomurárov účinnou pomocou.


Vznik

Začiatky siahajú do stredoveku, keď si jednotlivé remeslá chránili svoje výhody a výrobné tajomstvá, a členovia cechov používali vlastné heslá. Medzi nich patrili aj slobodní murári, putujúci z krajiny do krajiny, kde pracovali na stavbách kostolov a katedrál. Pri svojich sídlach a dočasných domovoch si vybudovali "lóže", kde spoločne trávili voľný čas. Pri poklese záujmu o výstavbu katedrál začali prijímať aj čestných členov, aby sa ich rady rozrástli. Kým však pracujúci murári v 17. storočí vypúšťali zo svojho názvu "slobodný", čestní členovia začali používať titul "slobodný a uznávaný", a začali preberať obrady a ozdoby starovekých náboženských obradov.

V roku 1717 vznikla v Anglicku prvá "Veľká lóža". Skupina anglických šľachticov žijúcich v Paríži založila v roku 1925 lóžu aj tam a čoskoro sa slobodomurárstvo rozšírilo do celej Európy.

Aj v slobodomurárstve sa vyskytli "falošné tóny". Významnou osobnosťou bol napr. gróf Cagliostro (1743-1795), ktorý tvrdil, že vie vyrobiť zlato, zázračne liečiť, predĺžiť potenciu a na 5557 rokov predĺžiť život. Ovládol lóžu v Lyone a vytvoril si vlastné "Egyptské murárstvo", so ženskými lóžami, ktorým predsedala "kráľovná zo Sáby".


Viera

Slobodomurári tvrdia, že sa znášajú so všetkými náboženstvami.

Za rovnocenné s bibliou považujú aj sväté knihy iných náboženstiev, Védy a Korán.

Meno Božie tvorí základ všetkých slobodomurárskych obradov. Nového člena predstavujú Bohu, Veľkému architektovi vesmíru prostredníctvom veľmajstra. Keď sa stane tovarišom, naučí sa ďalšie meno JHVH, čo je skrátene Jahve. Ako slobodomurársky majster sa už dozvie oveľa viac o tom, čo sa skrýva v mystickom názve, ktorý poznajú iba nositelia titulu veľmajster. Mystický názov má byť kombináciou židovských a stredovýchodných pomenovaní Boha a vysloviť ho môžu len traja hodnostári s titulom veľmajster tak, že každý z nich vysloví iba jednu slabiku.

Slobodomurári majú mnoho bohov a považujú ich za rovnocenných Ježišovi. Ich literatúra odmieta Ježiša ako jediného spasiteľa sveta.

Slobodomurári odmietajú Kristovu smrť na kríži ako jediný Boží liek proti hriechu.

Spasenie súvisí so skutkami a nie s vierou v Boha.


Nepohodlní

Mnohí členovia lóže boli väznení. V roku 1737 francúzsky kráľ Ľudovít XV. vydal edikt, ktorý zakazoval všetkým lojálnym poddaným mať čokoľvek spoločné s týmto hnutím. Vždy "pokrokoví" katolíci priam besneli. Pápež Klement XII. vydal v roku 1738 pápežskú bulu, ktorou všetkým katolíkom pod hrozbou exkomunikácie zakazoval vstúpiť medzi slobodomurárov. Vo svojom "neomylnom" hodnotení povedal, že sú "zvrátení a perverzní" a nanajvýš "podozriví z kacírstva". Pápežovo kádrovanie malo za následok, že odvtedy pripisovali slobodomurárom vinu za Francúzsku revolúciu, 1. svetovú vojnu, nemecké vysťahovalectvo v roku 1924 a španielsku občiansku vojnu (a keby mohli, hodili by im na krk aj ukrižovanie Krista). Od 2. svetovej vojny, keď na zverstvá fašizmu slobodomurári reagovali účasťou v odboji (na rozdiel od Vatikánu, ktorý alibisticky mlčal), sú útoky zo strany cirkvi oveľa zriedkavejšie.


Prijímanie nového člena

Prvý stupeň - kandidát si vyzlečie sako, a odloží kravatu a všetky peniaze alebo kovové predmety na dôkaz toho, že vstúpil medzi slobodomurárov "chudobný a bez haliera". Ľavú nohavicu má vysúkanú až do výšky kolena, košeľu má rozhalenú, aby odhaľovala rameno, a namiesto pravej topánky má obutú papuču. Oči má previazané šatkou na dôkaz toho, že "prichádza z tmy", a okolo krku mu dajú slučku alebo povraz.

Druhý stupeň - zavedú ho k prahu lóže, kde sa mu postaví do cesty vnútorná stráž a dýkou mu namieri na odhalenú hruď.

Tretí stupeň - teraz ho zavedú k Ctihodnému majstrovi, k najvyššiemu úradníkovi lóže. Pokľakne pred ním, a skôr než zloží prísahu o zachovaní tajomstva, musia odpovedať na otázky, ktoré sú súčasťou obradu. Ak prezradí niektoré zo slobodomurárskych tajomstiev, musí sa podrobiť testu, súhlasiť: "že mi podrežú hrdlo, od koreňa vytrhnú jazyk a zahrabú ma do piesku", hoci ide o symbolickú záležitosť. Alebo mu môžu "vypáliť znamenie na znak toho, že zámerne krivo prisahal, že je osoba bez morálky, ktorá nie je vhodná na to, aby sa stala členom tejto ctihodnej lóže".

Štvrtý stupeň - kandidát vystúpi na slobodomurárske svetlo. Snímu mu z očí šatku a dajú mu dolu slučku. Dostane pridelenú hodnosť, znamenie, podajú mu ruku a dostane heslo slobodomurárskeho učňa. Potom mu darujú dvadsaťštyripalcovú olovnicu, symbol dňa, dvadsiatich štyroch hodín, ktoré človek strávi v práci, v odpočinku a v modlitbách, kladivko alebo kladiva, symbol sebavedomia, a dláto na znak výhod, ktoré plynú zo vzdelania. Nakoniec ho upozornia, že sa má riadiť zákonmi slobodomurárstva, Biblie a štátu.


Po skončení obradu získal kandidát prvú hodnosť a o dva mesiace sa môže uchádzať o dve "remeselnícke" hodnosti, o hodnosť tovariša a majstra slobodomurárstva.


Zdroj: LITERATÚRAimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com