Protirečenia v Biblii?


JE BOH DOBRÝ, ALEBO ZLÝ?

"Hospodin otvára oči slepým, Hospodin pozdvihuje skľúčených, Hospodin miluje spravodlivých, Hospodin chráni cudzincov, zachováva sirotu a vdovu..."
(Žalmy 146: 8-9)

"Je Bohom verným, a nie vierolomným, On spravodlivý je a priamy."
(Piata kniha Mojžišova 32:4)

Ale:

"Ja formujem svetlo a tvorím tmu, pôsobím blaho a tvorím biedu; ja som Hospodin, ktorý to všetko robí."
(Izaiáš 45:7)

"Ajhľa, ja strojím proti vám pohromu a vymýšľam plán proti vám."
(Jeremiáš 18:11)

"A tak aj ja som im vydal nedobré ustanovenia a nariadenia, plnením ktorých nebudú žiť. A poškvrňoval som ich ich vlastnými darmi, keď všetko prvorodené prevádzali cez oheň, aby som ich predesil, aby poznali, že ja som Hospodin."
(Ezechiel 20:25-26)POKÚŠA BOH ĽUDSTVO?

"Nech nikto nehovorí v pokúšaní: Boh ma pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé, a ani On nepokúša nikoho."
(List Jakuba 1:13)

Ale:

"Po týchto udalostiach skúšal Boh Abraháma...Vtedy On riekol: Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ ... a obetuj ho tam ako spaľovanú obeť na vrchu, o ktorom ti poviem."
(Prvá kniha Mojžišova 22:1-2)VIDEL NIEKTO BOHA?

"Boha nikto nikdy nevidel."
(Evanjelium podľa Jána 1:18)

"Nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo človek ma neuvidí, ak má ostať nažive."
(Druhá kniha Mojžišova 33:20)

"Nie že by niekto bol videl Otca, jedine Ten, kto je od boha, videl Otca."
(Evanjelium podľa Jána 6:46)

Ale:

"Videl som Boha tvárou v tvár a ostal som nažive."
(Prvá kniha Mojžišova 32:31)

"Hospodin hovoril s Mojžišom tvárou v tvár, ako sa človek rozpráva so svojím priateľom."
(Druhá kniha Mojžišova 33:11)

"V roku, keď zomrel kráľ Uzijá, videl som Pána sedieť na vysokom a vyvýšenom tróne a okraje jeho rúcha naplňovali chrám."
(Izaiáš 6:1)

"Len z chýru som počul o Tebe; ale teraz Ťa moje oko videlo."
(Kniha Jóbova 42:5)JE BOH VŠEMOHÚCI?

"Ajhľa, ja som Hospodin každého tela. Či je pre mňa niečo nemožného?"
(Jeremiáš 32:26)

"Ježiš sa zahľadel na nich a odpovedal: U ľudí je to nemožné, ale u Bohu je všetko možné."
(Evanjelium podľa Matúša 19:26)

Ale:

"Hospodin bol s Júdom, a ten zaujal pohorie; obyvateľov údolia však nemohol vyhnať, lebo mali železné vozy."
(Kniha Sudcov 1:19)PRIJÍMA BOH ĽUDSKÉ OBETE?

"Nepočínaj si tak voči Hospodinu, svojmu Bohu, lebo všetko, čo je Hospodinu, tvojmu Bohu, ohavnosťou, čo nenávidí, to oni robili svojim bohom, lebo spaľovali aj svojich synov a svoje dcéry na poctu svojich bohov."
(Piata kniha Mojžišova 12:31)

Ale:

"Vtedy On riekol: Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, choď do krajiny Mórija a obetuj ho tam ako spaľovanú obeť na vrchu, o ktorom ti poviem."
(Prvá kniha Mojžišova 22:2)

"Neotáľaj odovzdať z hojnosti obilia a z moku hrozna! Svojho prvorodeného syna dáš mne. Tak isto urobíš so svojím býčkom a ovcou..."
(Druhá kniha Mojžišova 22:28-29)

"A Jefte urobil Hospodinu tento sľub: Ak mi určite vydáš Ammóncov do rúk, ktokoľvek mi vyjde zo dvier môjho domu v ústrety, keď sa v pokoji vrátim domov od Ammóncov, bude patriť Hospodinu, a ja mu ho dám ako spaľovanú obeť. Potom tiahol Jefte do vojny proti Ammóncom a Hospodin mu ich dal do rúk... Potom Jefte prišiel do Micpy k svojmu domu; a hľa, práve mu vyšla jeho dcéra v ústrety s bubnami a tančiac... Po dvoch mesiacoch vrátila sa k otcovi a on splnil na nej svoj daný sľub."
(Kniha sudcov 11:30-39)

"Kráľ vzal dvoch synov Ajjovej dcéry Ricpy, ktorých porodila Saulovi, Armóního a Mefibóšeta, a piatich synov Saulovej dcéry Méraby ... vydal ich do rúk Gibeóncov, ktorí ich obesili na vrchu pred Hospodinom. Tak zahynuli naraz siedmi v prvých dňoch žatvy ... Po tomto zmiloval sa Hospodin nad krajinou."
(Druhá kniha Samuelova 21:8-14)

"Podľa tejto vôle sme posvätení tým, že Ježiš Kristus raz navždy obetoval svoje telo ... On však priniesol iba jednu obeť za hriechy, posadil sa navždy na pravici Božej..."
(List Židom 10:10-12)

"... lebo aj náš veľkonočný Baránok, Kristus, bol za nás obetovaný..."
(Prvý list Korintským 5:7)MÁME ZABÍJAŤ?

"Nezabiješ!"
(Druhá kniha Mojžišova 20:13)

"Ak niekto zabije ktoréhokoľvek človeka, musí byť vydaný na smrť."
(Tretia kniha Mojžišova 24:17)

Ale:

"Povedal im: Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Nech si každý pripáše svoj meč na bedrá, prejdite sem a tam v tábore, od jednej brány k druhej a zabite každý svojho brata, každý svojho priateľa a každý svojho príbuzného."
(Druhá kniha Mojžišova 32:27)

"Hospodin pobil z mužov bétšemešských tých, ktorí pozerali do truhly Hospodinovej; pobil z ľudu sedemdesiatich mužov /päťdesiat tisíc mužov/ a preto ľud smútil, že Hospodin dopustil taký veľký úder."
(Prvá kniha Samuelova 6:19)

"Takto hovorí Hospodin mocností: Všímal som si, čo učinil Amálék Izraelu ... Preto teraz tiahni a poraz Amáléka a vykonaj kliatbu nad všetkým, čo je jeho. Nešetrite nikoho, ale usmrť všetkých: mužov i ženy, deti i kojčence, voly i ovce, ťavy i osli ... I bil Saul Amálékovcov od Chavíly ... a na celom ľude vykonal kliatbu ostrím meča."
(Prvá kniha Samuelova 15:2,3,7,8)

"Celý zbor ho vyviedol von za tábor; ukameňovali ho, a zomrel, ako Hospodin prikázal Mojžišovi."
(Štvrtá kniha Mojžišova 15:36)

"... mečom padnú, ich nemluvňatá budú rozdrvené a ich tehotné ženy budú rozpárené."
(Ozeáš 14:1)MÁME KLAMAŤ?

"Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu!"
(Druhá kniha Mojžišova 20:16)

"Klamné pery sú ohavnosťou Hospodinu ..."
(Príslovia 12:22)

Ale:

"A hľa, Hospodin dal lživého ducha do úst všetkých týchto tvojich prorokov. Hospodin teda vyriekol proti tebe zlé."
(Prvá kniha kráľov 22:23)

"A preto dopúšťa Boh na nich silu zvodu, aby verili lži a boli odsúdení všetci, čo neverili pravde..."
(Druhý list Tesalonickým 2:11)SME TRESTANÍ ZA HRIECHY SVOJICH RODIČOV?

"... ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh horliaci, ktorý trestám neprávosť otcov na synov, do tretieho a do štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia..."
(Druhá kniha Mojžišova 20:5)

"Hospodin, Hospodin, Boh milosrdný a ľútostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti, zachovávajúci priazeň tisícom, odpúšťajúci vinu, priestupok a hriech, ktorý však nenecháva bez trestu, ale tresce vinu otcov na synoch a na synoch synov až do tretieho a štvrtého pokolenia."
(Druhá kniha Mojžišova 34:6-7)

"Ako totiž všetci zomierajú v Adamovi, tak všetci aj ožijú v Kristu..."
(Prvý list Korintským 15:22)

Ale:

"Syn neponesie zodpovednosť za vinu svojho otca, ani otec neponesie zodpovednosť za vinu syna..."
(Ezechiel 18:20)

"Nech otcov netrescú smrťou pre synov ani synov nech netrescú smrťou pre otcov..."
(Piata kniha Mojžišova 24:16)SME VŠETCI HRIEŠNI?

"Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej"
(List Rímskym 3:23)

"Niet spravodlivého ani jedného..."
(List Rímskym 3:10)

"Odpadli všetci, skazení sú napospol; niet nikoho, kto by robil dobre, niet ani jedného."
(Žalmy 14:3)

Ale:

"V krajine Úc žil muž menom Jób; bol to muž bezúhonný, úprimný, bohabojný a stránil sa zlého."
(Kniha Jóbova 1:1)

"Potom riekol Hospodin Nóachovi: Vojdi ty i celá tvoja domácnosť do korábu, lebo som videl, že ty si spravodlivý predo mnou v tomto pokolení."
(Prvá kniha Mojžišova 7:1)

"Obaja boli spravodliví pred Bohom, žijúc bez úhony podľa všetkých prikázaní a ustanovení Pánových."
(Evanjelium podľa Lukáša 1:6)AKO ZOMREL JUDÁŠ?

"Hodil teda strieborné peniaze do chrámu a vzdialil sa; potom išiel a obesil sa."
(Evanjelium podľa Matúša 27:5

Ale:

"Ten (Judáš) si teda kúpil pole za mzdu neprávosti a zrútil sa dolu hlavou, rozpukol sa, takže mu vypadli všetky vnútornosti."
(Skutky apoštolov 1:18)VIERA ALEBO SKUTKY?

"..vediac, že človek nebýva ospravedlnený zo skutkov zákona, ale vierou v Krista Ježiša, aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov zákona, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený nikto."
(List Galatským 2:16)

"..spasil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa svojho milosrdenstva, (a to) kúpeľom znovuzrodenia a obnovením skrze Ducha Svätého.."
(List Títovi 3:5)

"Lebo tak myslíme, že človek ospravedlnený býva vierou bez skutkov zákona."
(List Rimanom 3:28)

"Kto však nekoná skutky, ale verí v Toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť."
(List Rimanom 4:5)

Ale:

"Čo je platné, bratia moji, keď niekto povie, že má vieru, ale nemá skutky? Či ho (takáto) viera môže spasiť?"
(List Jakuba 2:14)

"Tak aj viera, ak nemá skutkov, je sama osebe mŕtva."
(List Jakuba 2:17)

"Či chceš pochopiť, prázdny človeče, že viera bez skutkov je neužitočná?"
(List Jakuba 2:20)

"Vidíte, že zo skutkov býva človek ospravedlnený, a nie zo samej viery."
(List Jakuba 2:24)Boli použité citácie z evanjelického prekladu Biblie, Tranoscius 1979
Zdroj: LITERATÚRAimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com