Mormóni


Zakladateľ: Joseph Smith; 6. apríla 1830
Odhadovaný počet veriacich: okolo 5,5 miliónov
Spôsob šírenia: misie z domu do domuVznik cirkvi

Pri veľmi pochybnom počiatku tohto hnutia stál Joseph Smith, ktorý sa narodil v štáte Vermont v roku 1805. ako štrnásťročnému sa mu zjavil Boh. Ten mu nariadil nevstupovať do nijakej cirkvi, pretože majú veľmi hlúpe kréda. O tri roky sa mu zjavil anjel Moroni, ktorý mu zvestoval, kde nájde zlaté doštičky, na ktorých je napísaná kniha o histórii prvých Američanov aj s celým evanjeliom. Prikázal mu ísť ku kopcu Cumorah neďaleko Palmyra v štáte New York. Smith doštičky našiel, a hoci text bol napísaný v "reformovanej egyptčine", ľahko ho preložil pomocou "Urim a Thummin", ktoré našiel neďaleko. Anjel Moroni mu však prikázal, že ani doštičiek, ani návodu na preklad sa nesmie štyri roky dotknúť. Preto až v roku 1827 začal Joseph Smith diktovať -- spoza závesu -- trom pisárkam dielo známe pod názvom Kniha Mormónov. Keď bola kniha dopísaná, anjel Moroni si vzal zlaté doštičky späť.

Kniha vyšla 6. apríla 1830, a ešte v ten deň -- vo Fayette v štáte New York -- založil Smith spolu so svojimi piatimi stúpencami Cirkev Ježiša Krista svätých posledných dní. Napriek tomu, že čoskoro mal veľa nasledovníkov, bol terčom častého výsmechu a bol nútený ustavične sa sťahovať pred odporcami. Keď začali jeho najbližší priatelia prostredníctvom novín šíriť Smithovo učenie a jeho údajnú nesmrteľnosť, dostal Smith ako starosta od mestskej rady v Nauvoo príkaz tlačiareň zničiť. Snažil sa ešte odvolať u guvernéra, ale bol zatknutý spolu so svojim bratom a ďalšími dvoma stúpencami. K súdnemu konaniu nestihlo dôjsť, pretože väznicu v Carthage v roku 1844 napadol dav, a Smitha pri prestrelke zabili.


Vznik Salt Lake City

Zasľúbenou zemou mormónov je Salt Lake City. V súvislosti s vraždou Josepha Smitha v roku 1844 utekali na západ stovky prenasledovaných mormónov. Viedol ich Birgham Young, ktorý ich doviedol až k Veľkému soľnému jazeru. Tam začali orať a siať obilie. Po nich nasledovali ďalší, v púšti postavili veľkomesto a založili vlastný národ. Ich viera a usilovnosť boli odmenené v roku 1895, keď sa štát Utah stal členom únie Spojených štátov. Utah dnes obýva až 60 % mormónov. A vďaka mormónstvu má tento štát vynikajúcu povesť v oblasti verejného zdravotníctva, vzdelávania a sociálnej starostlivosti. Mormóni sú známi ako čestní, príjemní, úprimní a pracovití ľudia.


Kniha Mormónov

Kniha pojednáva o mnohých udalostiach z histórie Ameriky. Podľa Knihy mormónov v roku 586 pred n. l. ušiel izraelita Lehi s rodinou a priateľmi z Jeruzalema, postavili si loď a vydali sa smerom na východ, na plavbu okolo sveta. Pristáli (údajne pomocou kompasu!) v Amerike a z Lehiho rodiny vyrástli dva národy, predkovia amerických indiánov, ktorí tisíc rokov zaznamenávali svoju históriu na doštičky v neznámom jazyku. Tesne pred ich vykynožením v roku 421, posledný z nich, Moroni, ukryl doštičky na úpätí kopca. Keď vstal Ježiš z mŕtvych, navštívil Ameriku a založil novú cirkev, pretože stratil vieru v Starý svet. Ježiš sa vráti na zem a svoje kráľovstvo založí v Amerike.


Vyznania viery

Celé ľudstvo vstane z mŕtvych. V tretích (najvyšších) nebesiach si nájdu miesto iba mormóni.

Kniha mormónov je rovnocenná s Bibliou.

Večný otec Boh bol voľakedy smrteľníkom, ktorý sa stal Bohom.

Človeka budú súdiť podľa jeho skutkov.

Z osobných hriechov sa možno vykúpiť iba poslušnosťou evanjeliu (mormonskému) a životom naplneným dobrými skutkami.

Podľa mnohých predchádzajúcich mormónskych vodcov boli Ježiš a Boží otec polygamne ženatí.

Mormónska cirkev je Božie kráľovstvo na zemi.

Pre návrat do Božieho sprievodu je nevyhnutný krst. Preto sa praktizuje aj náhradný krst mŕtvych. (V strede Salt Lake City sídli genealogická spoločnosť, kde môžu mormóni pátrať po svojich predkoch, aby ich mohli dať pokrstiť.)

Manželský vzťah môže pokračovať i v budúcom živote. Mormóni sa sobášia v chráme na všetky časy a celú večnosť. (Mnohoženstvo zrušili až v roku 1980.)

Prv, než sa Ježiš vráti na zem, aby tu vládol tisíc rokov, všetci mormóni sa zhromaždia a Židia sa vrátia do Jeruzalema.

Prv, než uplynie tisíc rokov, nastane druhé zmŕtvychvstanie a všetci budú súdení. Tí, ktorí si zaslúžia najvyšší stupeň spásy, budú žiť na novej zemi, ostatní budú roztrúsení. Tá tretina duchovného sveta, ktorá sa pred stvorením búrila, strávi spolu s malou skupinou tých, čo majú za sebou najťažšie hriechy, večnosť pekle.

 

V živote mormónov platia veľmi prísne morálne zásady:

- desatinu svojich príjmov odovzdávajú cirkvi

- raz do mesiaca sa postia -- v jedení mäsa sú veľmi zdržanliví

- nefajčia, nepijú alkohol, kávu ani čaj, i keď majú minimálny povzbudivý účinok

- rodiny sa stretávajú každý týždeň na tzv. domácom rodinnom večere, kde spievajú, hrajú rôzne hry, modlia sa a debatujú o rodinných vzťahoch

- podporujú mládežnícke a oddychové programy a vedú tak mladých ľudí k viere


Pre mormónov je typická aj "magická" spodná bielizeň, tzv. garmenty, ktorú sú pokrstení povinní nosiť 24 hodín denne. Veria totiž, že ich ochráni pred zlom a chorobami.


Šírenie viery

Misionárstvo je jednou z veľmi dôležitých činností mormónov. Mnohí mladí mormóni vyvíjajú dvojročnú misijnú činnosť, chodiac celé hodiny systematicky z domu do domu. Pre mormónske rodiny je cťou poslať svojich synov na dva roky do zahraničia ako misionárov, hoci si výdavky spojené s putovaním od domu k domu hradia sami. Najslávnejší mladí mormónski misionári na svete sa stali siedmi členovia hudobnej skupiny Osmonds. Všetci siedmi Marie, Jimmi, Donny, Jay, Merril, Wayne a Alan sú členovia mormónskej cirkvi a vyrástli v štáte Utah v USA. Zásluhou ich siedmich zlatých platní popularita mormónov stúpla a mnohí ich fanúšikovia sa stali mormónmi.


Hlasy pochybnosti

Hoci je dnes mormónstvo vysoko morálne, jeho pôvodní predkovia sa tým veľmi chváliť nemohli. V roku 1834 podpísalo šesťdesiatdva susedov petíciu, v ktorej sa hovorilo, že Smith a jeho otec "boli osoby bez akejkoľvek morálky, ktoré prepadli zlozvykom." Neskôr uznali Josepha Smitha vinným z falšovania peňazí. Brigham Young zanechal sedemnásť manželiek, päťdesiatšesť detí a majetok v hodnote 400 000 libier. K sklamaným členom, ktorí chceli po dlhej ceste do Salt Lake City z mesta odísť, sa správal nezvyčajne kruto a tých, čo sa pokúšali o útek, na jeho príkaz zabili.


Plagiát?

Je kniha mormónov Božie dielo alebo podvrh? V rokoch 1809-1812 napísal Solomon Spaulding fiktívne dejiny dvoch civilizácií, ktoré prišli do Ameriky. Po jeho smrti ostal rukopis v tlačiarni. Takto sa dostal do rúk sadzača (Sidney Rigdon), ktorý sa stretol s Josephom Smithom a stal sa mormónom. Neskôr pani Spauldingová, vdova po Solomonovi Spauldingovi, povedala, že Kniha mormónov je dielom jej muža. Toto tvrdenie mormóni kategoricky odmietajú.

Kniha zachytáva obdobie od roku 600 pred n. l. do roku 400 n. l., obsahuje však pasáže z Biblie v jazyku autorizovaného prekladu Biblie kráľa Jakuba z roku 1611.

Podľa tvrdenia mormónov spôsob prekladu Knihy mormónov vylúčil akúkoľvek možnosť omylu. Od roku 1830 však bolo do knihy urobených okolo 4000 zásahov a úprav.

Pravdu o Knihe mormónov môže podľa nich potvrdiť archeologický výskum v Amerike. W. Duncan Strong z Kolumbijskej univerzity v New Yorku povedal: "Neverím, že v Knihe mormónov je čo i len jediný fakt týkajúci sa prehistorickej Ameriky, a som presvedčený o tom, že drvivá väčšina amerických archeológov bude so mnou súhlasiť."

Mormóni sa odvolávajú na profesora Charlesa Anthona z Kolumbijskej univerzity, ktorý údajne potvrdil pravosť doštičiek. Profesor v liste priateľovi uviedol: "Celá história o tom, že som vyhlásil mormónsky text za reformované hieroglyfy, sa vôbec nezakladá na pravde."

Oliver Cowdery, David Whitmer a Martin Harris v úvode Knihy mormónov vyhlasujú, že im doštičky s vyrytými nápismi ukázal anjel. Neskôr všetci traja svedkovia vypovedali, že ich videli "okom viery" a zriekli sa mormónskej viery.


Zdroj: LITERATÚRAimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com