Mechanizmy navodenia viery


Prečo tak veľa ľudí verí v magickú bytosť, ktorú nazývajú boh, alebo bohovia, hoci objektívne dôkazy na ich existenciu nejestvujú a obrovské rozdielnosti v predstavách ľudí o povahe a pôsobnosti týchto božstiev sú tak veľké, že to jednoznačne dokazuje, že tieto predstavy neodzrkadľujú realitu, ale iba predstavivosť a spoločenské prostredie, v ktorom viera v toho-ktorého boha vznikla? (Porovnaj egyptské, antické grécke, keltské, hinduistické božstva a náboženstvá s judaisticko kresťanským.)

No samotná šírka pohotovosti prijímať náboženské predstavy, nech sú akokoľvek vzájomne odlišné napovedá, že musia byť príčiny prečo ľudské pokolenie prijíma tieto predstavy. Túto otázku možno rozdeliť do dvoch kategórií. Aké momenty vedú k tomu, že jednotlivci si osvoja predstavy o existencii vyššej magickej bytosti, riadiacej osudy ľudí alebo celého sveta? Aké sú mechanizmy, ktorými sa táto predstava udržuje v celospoločenskom meradle ako reálna, napriek nedostatku objektívnych materiálnych dôkazov?


DOJMY Z ÚTLEHO DETSTVA

Už sám Charles Darwin predpokladal, že náboženská viera má niečo do činenia s prirodzeným výberom. B.F Skinner preukázal experimentálne, že aj u vtákov je možno vidieť v ich chovaní znaky "poverčivosti". Smiech, ktorý je typický pre človeka je výsledkom prirodzeného výberu vo vývoji človeka a dostavuje sa už u dojčiat (Carl Sagan). Pre osobu starajúcu sa o dojča smiech neznamená iba určité nastavenie úst sprevádzané zvukom, smiech je znakom emocionálnej ("radostnej!") zmeny. Podobne Dr. Sagan preukázal, že ľudia sú geneticky programovaní k "láskavému" vzťahu ku všetkým novorodeným a maličkým tvorom -- vrátane živočíšnych druhov.

Tento vzťah -- tým že je už geneticky zakorenený je obojstranný, teda ľudia obdivujú "maličké" tvory a naopak tieto obdivujú ("veľkých") ľudí - u dojčiat sú to predovšetkým rodičia, s ktorými prichádzajú ako s prvými do styku. V detskej predstave sa vyvíja úžas, a obdiv voči týmto "obrovským" postavám, ktoré k dieťaťu prichádzajú a starajú sa o všetky potreby, ktoré bezmocné dieťatko pociťuje. Aj tu sa prejavuje Darvinovský prirodzený výber, pretože tie detičky, ktorým sa dostáva najväčšia starostlivosť (pravda, pri rovnakej šanci v inom ohľade) majú aj najväčšiu pravdepodobnosť zdarne sa vyvíjať, dorastať a potom ďalej reprodukovať.

Pravda, tieto zážitky novorodenca majú vplyv na celý jeho ďalší život. Novorodenec, len čo začne očami vnímať tie mohutné postavy dospelých, ktorí VEDIA, kedy je hladný, vedia kedy mu treba vymeniť plienky a kedy mu pomôcť v každej inej situácii, ktorá mu zapríčiňuje nepohodlie, alebo bolesť a sú SCHOPNÍ mu pomôcť si ukotví vo svojom podvedomí PREDSTAVU VEĽKÝCH, VŠETKO VEDIACICH ZÁZRAČNÝCH osobností, ktoré POMÁHAJÚ. Základy týchto predstáv sú teda zakorenené, často aj bez nášho vedomia v KAŽDOM človeku.

O niečo málo neskôr si novorodenec zvykne aj na to, že môže PRIVOLAŤ tieto zázračné pomáhajúce osobnosti svojím hlasom. Toto sa odzrkadlí v podvedomí neskoršieho -- až dospelého veku v predstave, že tie zázračné pomáhajúce osobnosti možno s úspechom POŽIADAŤ o pomoc, čo je základom viery v MODLITBU a v jej účinnosť. Po tomto prvom štádiu nastupuje druhé štádium, ktoré psychológovia nazývajú štádium POSILŇOVANIA.

Deti veriacich sa čoskoro po narodení -- bez toho, že by sa niekto zaujímal o ich súhlas - priraďujú istými formálnymi procedúrami k niektorému organizovanému náboženstvu -- k CIRKVI. (Krst, zápis do matriky, atď.) Potom nastupuje už od útleho veku FORMOVANIE osobnosti a posilňovanie náboženskej viery komplexom rodinných i spoločenských nástrojov (náboženské poviedky, modlitby, výučba náboženstva, návšteva kostola, osobný príklad rodičov a príbuzných, prípadne známych.)

Samotné orgány cirkví poverené PROPAGÁCIOU cirkevnej ideológie tvoria v spoločnosti nezanedbateľnú zložku nielen čo do počtov, finančných fondov a po dlhé roky vybudovaného vplyvu, ale majú k dispozícii aj inštitucionálne záruky sústavného vzdelávania a tréningu počnúc od radových "veriacich" pokračujúc "laickými" pomáhačmi, príslušníkov reholí, cirkevnými školami, teologickými fakultami, prostriedkami na vydavateľskú činnosť a nátlakovými inštrumentmi na POLITICKÝCH činiteľov. Toto všetko sú nástroje, ktoré boli budované v spoločnosti po celé storočia.

Veľmi dobre sú prepracované aj METÓDY manipulovania ľudskej mysle, ktoré používajú rôzne organizované náboženstvá.


RITUÁLY A CEREMONIÁLY

Medzi tieto patrí sústava CEREMONIÁLOV a viery v RITUÁLY súvisiace s ich náboženským presvedčením, ktoré sú veľmi odlišné a niektoré z nich dokonca drastické a absurdné.

Typické pre všetky z nich je, že im veria iba stúpenci tej-ktorej náboženskej ideológie, avšak stúpenci iných presvedčení im NEVERIA a pokladajú ich za nereálne.

- Aztekovia odrali mladé panny z kože a vyrezali obetiam srdce za živa pre svojho uctievaného boha, ktorý mal podobu hada s operenou hlavou.

- Hinduisti sa modlia veľkej soche POHLAVNÉHO ÚDU (penisu) ich boha ŠIVU.

- Mohamedáni pri svojej púti do Mekky obchádzajú okolo posvätného kameňa Káby a sedemkrát hádžu kamene za seba, aby zahnali diabla.

- Mohamedáni šiítskeho vyznania raz do roka pri púti do mesta Kerbala sa bičujú do krvi vyzlečení do pása na počesť svojho uctievaného kalifa Husayna.

- Katolíkom sa tvrdí, že oblátka, ktorú zjedia pri prijímaní a víno čo pri tom vypijú sa zmenia na skutočné reálne telo a krv Kristovu.

- Na Filipínach sa niektorí horliví kresťania nechávajú ukrižovať.

- V Číne v r.1850 jeden prekrstenec na kresťanskú vieru tvrdil, že sa mu objavil Boh, povedal mu, že je Ježišovým MLADŠÍM BRATOM a kázal mu zničiť všetkých démonov. Zorganizoval zo svojich veriacich armádu, ktorá zahájila povstanie TAIPING a vyvraždili 20 miliónov ľudí.

- Na Floride žijú ctitelia Santenaria, ktorí obetujú psy, kozy, sliepky a ich telá hádžu do vodných tokov..

- Počas honby na bosorky inkvizítori mučili stotisíce žien až sa tieto priznali, že boli zodpovedné za zničenie úrody, že súložili so Satanom a veriaci tomu všetkému verili.

- V horách Západnej Virgínie niektorí ľudia berú doslovne Ježišove vyhlásenie, že "môžu chytať do rúk jedovaté hady" (Marek 16:18). Preto pri bohoslužbách chytajú do rúk hady štrkáče. (Správa nehovorí o tom, či beztrestne, alebo nie.)

- Stúpenci "Nebeskej Brány" tvrdia, že môžu zahodiť "svoju telesnú nádrž" (= svoje telo) a takto sa preniesť na UFO, ktoré ich zoberie do vesmíru.

- Scientológovia tvrdia, že každý človek má dušu, ktorá je "Thetanom", ktorý prišiel sem z INEJ planéty.

- Niektorí príslušníci NEW AGE veria, že vo vnútri hory Shasta žijú neviditeľní LEMURIÁNI.

- Jedna veriaca skupina v Indii je presvedčená, že bohyňa KALI, ktorá má mnoho rúk, si vyžaduje aby jej obetovali ľudí, ktorých uškrtia.

- Svedkovia Jehovovi tvrdia, že Satan príde v ktorýkoľvek deň na túto zem spolu s armádou démonov a Ježiš sa objaví v oblakoch s armádou anjelov, takže vznikne vojna Armageddonská, v ktorej každý okrem Jehovových svedkov bude zabitý.

- Tibetskí Budhisti sú presvedčení, že keď zomrie starý LAMA, jeho duša vstupuje do tela novorodenca, čo sa práve vtedy narodil. Potom takéhoto chlapca vyhľadajú a pomažú ho na nového Dalaj-Lamu. Teda starý Dalaj Lame vstúpil do tela novorodenca a prežíva v ňom - prakticky večne ďalej.

- Spasitelia ľudstva sa objavujú pravidelne tak ako to bolo pred Ježišom Kristom, pokračuje to aj po ňom. V Indii je to v súčasnosti Sai Baba, ktorý vyhlasuje, že je božským vtelením boha ŠIVU, prišiel spasiť ľudstvo a získal milióny prívržencov z celého sveta.

- Rovnako je to s "Objímajúcou matkou" Mata Amritanandamayi z Keraly (India), ktorá každý piatok vystupuje ako bohyňa KALI a viackrát sa vyhlásila za samotného boha KRISHNU. Jej zázračná moc sa prejavuje údajne tým, že objatím chorého človeka ho vie zbaviť jeho choroby -- vyliečiť. Doteraz vyliečila údajne vyše 20 miliónov ľudí.

- Moonisti (= členovia Unifikačnej Cirkvi, ktorú založil Sun Myung Moon, v r.1954) myslia, že Ježiš navštívil veľmajstra Moona a nakázal mu, aby konvertoval celé ľudstvo na "moonizmus".


INÉ NÁSTROJE MANIPULÁCIE MYSLE

Sústava ovplyvňovania podvedomia stúpencov náboženstiev je prepracovaná do hĺbky vplyvom tisícročných skúseností KLÉRU, ktorý je poverený udržiavaním viery u svojich stúpencov. Tieto podvedomé vplyvy sú natoľko silné, že im sotva ktorý "veriaci" môže odolať. Ak niekto počul v mohamedánskej krajine spevavý hlas a vyzývanie muezína k modlitbe, ktoré sa rozlieha široko-ďaleko z veže mešity, nemôže sa čudovať, že "veriaci" si ihneď kľaknú k modlitbe a dotýkajú sa v pokore čelom zeme. Podobný rituál je u mohamedánov umývanie nôh pred vstupom do mešity, zaužívané fráze velebenia proroka, len čo sa jeho meno spomenie, atď.

U kresťanov je táto sústava manipulácie podvedomia o veľa viac prepracovaná: patria sem majestátne prostredie kostolov, so stenami pomaľovanými idealizovanými výjavmi zo života svätcov, vyzváňane z veží, zvončeky, kadidlá, kropenie svätenou vodou a vystupovanie kňazov oblečených do zlatom a ornamentmi ozdobených extravagantných odevov, s podobne vyumelkovanými pokrývkami hláv. Samotné vystupovanie kňazov sa vyznačuje teatrálne naladeným hlasom a presvedčivo vyjadrenými vetami sprevádzanými "vyvracaním očí" a gestikulovaním, ktoré často vystieraním ramien naznačujú akoby chceli objímať celý svet. Zborové spievanie návštevníkov kostola, odriekavanie patričných nacvičených fráz pri omši zvyšuje sugestívne - hypnotický účinok tejto podívanej. Podobne je to pri procesiách, kde v čele kráča vlajkonosič a odriekava fráze, ktoré pútnici po ňom otrocky opakujú. Sem patrí aj prekrižovanie sa veriacich pri pohľade na kostol alebo inú sakrálnu budovu, obrady spojené s krstom, birmovkou, prijímaním a podobne.

Všetky tieto formálne úkony posilňujú sugestívny až hypnotický vplyv na podvedomie účastníkov týchto akcií. Ide teda aj o akúsi dobre premyslenú davovú hypnózu, kde hrá rolu aj OSOBNOSŤ kňaza, kazateľa, guruho, šamana..

Príkladom môže byť božské vtelenie boha ŠIVU do telesnej schránky Sai Babu v Indii, o ktorom je stúpenci veria, že vie robiť zázraky, zhmotňuje predmety zo vzduchu, uzdravuje ľudí dotykom ruky, vie udržať lietadlo vo vzduchu aj po vyčerpaní pohonných látok, vie predpovedať budúcnosť, prišiel na svet spasiť ľudstvo. Táto viera mu doteraz získala asi sto miliónov stúpencov organizovaných po celom svete.


PREDISPOZIČNÉ FAKTORY, VÍRUSY MYSLE

Richard Dawkins, profesor na Univerzite v Oxforde podáva veľmi prijateľnú teóriu o pôsobení vírusov mysle, ktoré sú porovnateľné s vírusmi napadajúcimi živé organizmy, alebo počítače ("mémy"). Všetky tieto typy vírusov majú mnoho spoločného. Predovšetkým potrebujú VNÍMAVÉ prostredie, v ktorom nasadia svoj vlastný KÓD, umožňujúci to, že ich hostiteľ ich ROZMNOŽUJE a propaguje ďalej. Samotné pôsobenie vírusov na hostiteľov môže kolísať v širokých rozpätiach od nepatrných zmien funkcie (organizmu, počítača, mysle) až po hrubé poškodenia.. Spoločné pre všetky tieto vírusy je, že ZASAHUJÚ do pôvodných, bežných "normálnych" programov a tým menia VÝSLEDKY:

Vírusy infikujúce myseľ získavajú vnímavé prostredie tým, že deti sú už od narodenia vedené istým smerom uvažovania a VIERY. Deti sú tak vnímavé na vieru v slová dospelých, že im uveria hocičo. Všetky tieto faktory spolu s POSILOVACÍMI vplyvmi boli uvedené v predošlom.

"Infikovaného" teda možno nazvať "pacientom" ak toto slovo preberieme z medicíny. Čo sú charakteristické znaky, ktoré vyvolávajú "mémy" NÁBOŽNOSTI: (= vírusy mysle)

1. Pacient trpí presvedčením, že jeho predstavy a názory sú NEZVRATNOU pravdou, hoci nie sú ničím dokázané, ba často ich pravý opak je jednoznačne dokázaný. Lekári tento stav označujú ako (navodená) "VIERA"

2. Pacient svoju "vieru" hodnotí ako pozitívnu CNOSŤ, stáva sa, že čím je táto viera absurdnejšia, tým viac ju pacienti pokladajú za cnosť. (Tertulliánov výrok: "Certum est qia impossibile est" = "Isté je to práve preto, že to je nemožné")

3. Postihnutí sú presvedčení o tom, že "mystérium" je niečo čo máme prijímať s radosťou, avšak nie pokúšať sa ho vysvetľovať, alebo dokonca vyvracať logickými úvahami. Ak sa niekto o to pokúša hodnotí sa ako nepriateľ. (Do tejto kategórie patria dogmatické "mystériá" katolíckej ideológie o transubstanciácii oblátky a vína v telo a krv Krista, "mystérium Trojice Božej, nanebovzatia Panny Márie, atď.)

4. Postihnutý sa správa netolerantne voči vyznávačom iných presvedčení a ešte viac voči "odpadlíkom", ktorí zmenili svoju pôvodne spoločnú vieru v iné presvedčenie. Niekedy sa to stupňuje až do zavraždenia takýchto ľudí, alebo schvaľovania ich fyzickej likvidácie. (Príklad: arcibiskup z Canterbury a Vatikán schvaľujúci snahy zavraždiť Salmana Rushdyho za jeho kritický spis proti Koránu.)

5. Sila pôsobenia týchto mémov môže byť až neuveriteľná. Javí sa to najmä u niektorých sektárskych skupín. Tak napríklad sekta Chrámu ľudu, vedená Jimom Jonesom bola tak sfanatizovaná, že jej príslušníci -- vrátane detí vypili cyankáli na rozkaz svojho uctievaného vodcu. Podobné tragické zakončenia boli zaznamenané aj v iných prípadoch: sekta Dávida Koresha, Kult obnovenia desiatich božích prikázaní v Afrike a iné.


ZÁVER

Na záver treba teda povedať, že ide o veľmi komplexné a vzájomne sa podporujúce faktory. Metódy používané profesionálnymi náboženskými vedúcimi v podstate rituálne hypnotizujú a pomáhajú, aby sa vynárali podvedomé predstavy z detstva, utvrdzujúce existenciu "VYŠŠÍCH BYTOSTÍ", ktoré človeku pri jeho "bezmocnosti" pomáhajú. K tomu pristupujú geneticky ukotvené náchylnosti k uctievaniu a zbožňovaniu. V niektorých prípadoch sú tu až spoločné črty s NÁVYKOM na omamné drogy, pri prerušení užívania týchto sa dostavujú nepríjemné príznaky.

Z hľadiska pôsobenia PROSTREDIA sa tu uplatňujú prirodzené ("epidemiologické") zákonitosti platné pre šírenie vírusov, bez toho, aby postihnutí si boli vedomí tohto javu.

Napokon sa neobídeme bez toho, aby sme vyhodnotili MATERIÁLNE ZÁUJMY. Náboženstvá sú vynikajúcim obchodom a tí čo sa starajú o jeho rozkvet majú záujem, aby toto podnikanie nezbankrotovalo. Preto vyhlasovanie, že existujú nadprirodzené bytosti vznášajúce sa nepozorovane nad nami je najlepším spôsobom ako udržiavať štedrosť farníkov v kostolných zbierkach.

Napokon takáto propagácia je oveľa širšia a presahuje aj do svetskej moci vrátane jej vedúcich. Kráľovské rodiny vždy zdôrazňovali, že ich moc pochádza od Boha, pretože pochopili už počnúc cisárom Konštantínom Veľkým, že náboženstvo je práve tým prostriedkom, ktorý pomáha udržať ich poddaných v pokore a v poslušnosti. Toto sa zachovalo v zmenenej forme dodnes - keď politici si navliekajú plášte pobožnosti, ktoré im pomáhajú k tomu, aby ich davy "plebsu" opäť volili. Ruka ruku myje -- ako hovorí naše porekadlo. Cirkevní pohlavári sa im za to odplácajú nabádaním svojich "ovečiek" koho majú voliť a koho nie.


Zdroj: http://slovakia.humanists.net

Použité pramene:
1.Thomas Troon: " The big secret" - Veľké tajomstvo http://www.geocities.com/tommytroo
2. Richard Dawkins: Vírusy mysle. /slovenský preklad: Zošity humanistov čís 5, str. 10, 1999.
3. James A. Haught: http://moe.intelos.net/~haught/doubt.htmlimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com