Kulty, sekty a nové náboženstvá


"Pri predstave, že zhruba v 3000 sektách na svete žije 3000 mesiášov a spasiteľov
prirovnávajúcich sa či už k Ježišovi, Mohamedovi alebo inému božiemu poslovi,
sa priam vtláča otázka, prečo potom ľudstvo už dávno nie je spasené,
zbavené všetkých apokalyptických predpovedí a nežije v raji."


Rôzny výklad náboženských "návodov na použitie" -- tzv. svätých kníh (napr. Biblia, Korán apod.) -- je živnou pôdou pre vznik rôznych náboženských spoločenstiev. Napr. len kresťanstvo sa štiepi na niekoľko cirkví (apoštolská, gréckokatolícka, rímskokatolícka, evanjelická atď.), čo dáva predpoklad k vzniku potreby hlásať svoj vlastný výklad "pravdy Božej" (a to je často aj podnetom k následnej nevraživosti a nenávisti). Vznikajú rôzne odnože (napr. presbyteriáni, puritáni) a sekty a kulty predstavujúce rôzne názorové prúdy -- od svedkov Jehovových, cez satanizmus až po raeliánov prepojených na spoločnosť Clonid, zaoberajúcu sa klonovaním človeka.

- Každé náboženstvo má "svoje" sekty.
- Každá sekta má však ambície rozširovať svoj vplyv a založiť nové náboženstvo.
- Aj prví kresťania (skupinka ľudí "zblbnutá" Ježišom Nazaretským) až do roku 313 -- kedy začali byť oficiálne tolerovaní a stali sa štátnym náboženstvom - tvorili iba sektu.


Čo je to kult

Latinské slovo "cultus" znamená uctievanie. Kult je malá skupina ľudí, oddaných alebo nadšených pre nejaký umelecký, či intelektuálny program alebo cieľ.


Čo je to sekta

Slovom sekta sa u nás označujú vysoko autoritárske náboženské skupiny, vyžadujúce absolútnu poslušnosť a podriadenosť vodcovi a učeniu.

Väčšina z nich sa radí medzi zhubné.

Termíny sekta a zhubný alebo deštruktívny kult sa síce obsahovo líšia, ale pojmovým rozsahom sú takmer totožné. Aj zhubný kult, aj sekta, sa od ostatného spoločenstva odlišujú niektorými typickými znakmi. Tie sa však nemusia vyskytovať vo všetkých sektách súčasne:

autoritárske vedenie - absolútny vplyv vodcu na učenie a členov -- vyžaduje sa úplná vernosť a oddanosť;

elitárstvo a výlučnosť - sekta hlása, že je tá jediná pravá, schopná zachrániť ľudstvo;

šírenie dogmy - členovia rozširujú učenie sekty, považované za jedinú a neomylnú pravdu. Tej treba veriť a nikto nesmie o nej pochybovať (dogma). Keď ju člen opustí, je ohrozený a zlyhal pri záchrane ľudstva;

režim - platia presné zásady a pravidlá pre život a konanie svojich členov až po kontrolu myšlienok a citového života;

priorita viery - viera je povýšená nad všetko rozumové poznanie, pričom je kladený dôraz na pocity a emócie;

prenasledovanie - sekta hlása, že je pre svoje učenie obeťou prenasledovania (nutná rola trpiteľa) a že všetci, ktorí jej pravdu nehlásajú, sú nepriatelia;

sankcie a tresty - člen, ktorý sa bezvýhradne sekte alebo zhubnému kultu neprispôsobí, je k tomu donucovaný rôznymi postihmi, trestami a obviňovaním zo zlyhania;

"love bombing" (bombardovanie láskou) - táto psychická manipulácia sa používa pri získaní členov -- sľuby o vyriešení všetkých osobných aj celosvetových problémov.


Nábory -- "lovci dušičiek"

Sú tak zmanipulovaní, že sami veria tomu, čo pri nábore rozprávajú a skutočne veria, že konajú slobodne. Sú špeciálne vyškolení. Orientujú sa na ľudí schopných, vzdelaných a inteligentných -- tí vzbudzujú dojem serióznosti -- z čoho majú kulty a sekty osoh. Nezameriavajú sa ani na chorých a chudobných, lebo s tými by boli len starosti.

Najčastejšie podľahne človek, ktorý prežíva životnú krízu, náhlu zmenu vo svojom živote, neúspech a zlyhanie, s ktorým sa vyrovnáva a je teda psychicky oslabený. Vtedy potrebuje povzbudenie, prejav pochopenia a uznania. A na toto je nábor školený. Pomoc v núdzi zneužije na manipuláciu človeka.

Vhodnú "živnú pôdu" vidia mnohé kulty práve na vysokých školách, kde sa zameriavajú hlavne na študentov 1. ročníka, často využívajúc vzájomné sympatie mladých ľudí -- chlapci oslovujú dievčatá a naopak -- tzv. flirty fishing alebo lovenie flirtovaním.


Psychická manipulácia a závislosť na sekte

Ak niekto uveril, nemá ešte právo v mene tejto viery bezohľadne jednať a manipulovať iných, aby aj oni tomu verili. Nebezpečie však spočíva v tom, že psychicky zmanipulovaný človek to sám na sebe nespozná. Psychická manipulácia je systém metód zaobchádzania s človekom, ktorý rozkladá jeho identitu. Tá sa skladá z názorov, správania, spôsobu myslenia, citov a tvorí jeden usporiadaný celok, vytvárajúci sa dlhé roky vplyvom prostredia, výchovy, vzdelávania, priateľstiev apod. Psychická manipulácia sa sústreďuje hlavne na:

- ovplyvňovanie správania (odievanie, strava, spánok práca apod. -- napr. Svedkovia Jehovovi nesmú prijímať transfúziu krvi ani pri ohrození života),

- ovplyvňovanie myslenia (dôkladná prevýchova na nový spôsob vyjadrovania - člen sekty nemusí myslieť, lebo ideológia sekty myslí za neho) a

- ovplyvňovanie cítenia (zúžením rozsahu ľudských citov, najčastejšie pomocou vzbudzovania pocitov viny a strachu).


Priebeh psychickej manipulácie

1. V prvej fáze je nutné zničiť vzťahový rámec človeka, prostredníctvom ktorého rozumie sám sebe. Sekta to obyčajne dosiahne vyvolaním zmätku a chaosu v prostredí, v ktorom človek žije.

Fyziologická dezorientácia - dosahuje sa napr. tým, že človeka pozvú do nejakého výcvikového alebo rekreačného strediska na nejaký seminár, kurz apod. Tam nie je problém náhle zmeniť doterajšiu stravu a stravovacie návyky, drasticky obmedziť spánok a súkromie, narušiť každodenné zvyky. Program je taký nabitý, že si človek nemôže oddýchnuť ani "vypnúť". Dezorientácia (vyčerpanie a celková neschopnosť zorientovať sa vo všetkých zmenách) je presne tým stavom, ktorý chcú dosiahnuť.

Psychická dezorientácia a bezradnosť - manipulátori ju dosiahnu tak, že dávajú účastníkom protichodné informácie, bombardujú ich nadmerne emocionálnymi vnemami rýchlejšie, ako ich dokážu zvládnuť, čím dochádza k presýteniu zmyslov -- človek nie je schopný tieto vnemy spracovať, rozum zaradí "neutrál" a prestane hodnotiť informácie. Podobne pôsobí aj zmyslová deprimácia, kedy má človek naopak nedostatok zmyslových podnetov.

V sekte je jej budúci člen vystavovaný konfliktným situáciám, z ktorých niet úniku (tzv. double binds - dvojité väzby). Je nútený robiť to, čo si praje vodca, a pritom má ilúziu, že sa pre výber rozhodol sám. Takto dezorientovaný stráca svoju identitu a je pripravený a schopný vnútornej zmeny svojho pôvodného "ja".


2. V druhej fáze je postihnutý schopný prijať už novú identitu, dokáže sa už stotožniť s názorom sekty. Nastupuje postupné zoznamovanie sa s učením sekty a dogmami kultu. Tu platí pravidlo pomalých a postupných krokov. Získavaný člen teraz dostáva iba toľko informácií, aby ich mohol "stráviť".

- Dogma, ktorú kult hlása, sa považuje za nemennú skutočnosť, ktorú je nutné prijať -- a nie jej rozumieť.

- Každá pochybnosť sa prehlási za nedostatok viery. Na otázky sa zásadne odpovedá s tým, že člen ešte nedospel k pochopeniu pravdy a odpoveď sa dozvie, keď príde správny čas -- ten samozrejme určuje vodca.

- Čo je mimo dogmy, je zlé a snaží sa ohroziť kultovú pravdu (či je to rodič, priateľ, úrad..., to je jedno).

- Svojich členov sa snažia presvedčiť, že len oni sú tí vyvolení, aby vyviedli ľudstvo zo záhuby, že je to ich predurčené poslanie a až budúce generácie ocenia ich prínos pre blaho ľudstva.

- Kto sa prispôsobuje skupine a správa sa podľa predstáv vedúcich, je chválený, aby sa takéto správanie upevňovalo.

- Nespokojenci a kritici sú naopak trestaní mlčaním, zosmiešňovaním, obviňovaním z nepriateľstva a izoláciou.


3. V tretej fáze sa nová identita upevňuje. Zvyčajne sa pred všetkými rituálnych obradom opustí a zničí bývalé "ja". Niekedy sa prijíma aj nové kultové meno, oblečenie, účes apod. Sekta sa stáva členovi "novou rodinou". V tomto období sa obyčajne robí na člena nátlak, aby odovzdal svoj majetok (alebo pravidelne časť platu) sekte. Niektoré sekty nútia nových členov žobrať alebo predávať predražené drobnosti a všetky peniaze odovzdať pre rozvoj sekty. V tejto fáze sa z členov obyčajne stávajú už aj náborári.

Samozrejme, že nie všetky sekty a zhubné kulty používajú pri psychickej manipulácii presne takýto postup. Všetky ale nakoniec dospejú k tomu istému cieľu -- získajú od spoločenstva novú obeť, ďalšie peniaze a posilnia tak svoj vplyv.


Vodca kultu

Vodcom kultu alebo sekty je obyčajne jej zakladateľ a autor celého učenia. Toto prezentuje ako výsledok božského zjavenia, ktoré ho priviedlo k "pravde a poznaniu". Prehlasuje sa za Boha, spasiteľa, otca sekty alebo mesiáša.

Kriticky uvažujúci človek sa logicky pýta, prečo teda títo "bohovia" napr. zomierajú ako obyčajní smrteľníci? Odpoveď je jednoduchá -- zmanipulovaný človek neuvažuje kriticky.

Po smrti vodcu zvyčajne preberá vedenie sekty jeho najbližší spolupracovník (najčastejšie rodinný príslušník) alebo nejaká rada najvyšších predstaviteľov. V učení sekty je to vždy vodca, kto určuje presný dátum nejakej katastrofy, koniec sveta a zánik ľudstva. Pokiaľ k tomu nedôjde, nie je problém dátum aj viackrát zmeniť napr. s odôvodnením, že to bola iba skúška vernosti sekte. Rozhoduje o všetkom, od spôsobu organizovania sekty, cez určenie jej sídla až po nakladanie s finančnými prostriedkami, ktoré sekta od členov získa.

- Vodcovia sa často a radi stretávajú so známymi ľuďmi (umelci, politici), čo zneužívajú na vzbudzovanie dojmu serióznosti.

- V protiklade so strádaním a odriekaním vyžadovaných od členov, vodcovia obyčajne žijú v prepychu a blahobyte.

V niektorých prípadoch sa dajú u vodcov kultov sledovať aj črty, prejavujúce sa u psychicky chorých ľudí.


Typy kultov podľa ich zamerania

Náboženské kulty - napr.:

Baháizmus
Haré Krišna
Sri Chinmoy -- Šrí Činmoj
Radžníšova sekta
Svätyňa ľudu
Cirkev zjednotenia
Moonova cirkev
Mormóni
Univerzita biblického priateľstva
Eckankar -- Staroveká veda o sťahovaní duše
Svetová cirkev božia
Svedkovia Jehovovi
Božie deti -- Rodina lásky -- Rodina
Cirkev Ježiša Krista Svätých posledných dní
Scientologická cirkev -- Dianetika
Kresťanská veda
The Way International -- Medzinárodná cesta -- Cesta
Transcendentálna meditácia -- Satanské kulty
Okultné sekty

Politické kulty - napr.:

Árijský národ (The Aryan nation) Robotnícka demokratická strana, ku ktorej patria spolky: "Koalícia proti drogám", "Club of Life", "Akadémia pre humanistické štúdia" (zakladateľ Európskej robotníckej strany La Rouche a šesť jeho spolupracovníkov boli odsúdení v r. 1989 na dlhodobé tresty väzenia.)

Psychoterapeuticko -- výchovné kulty - napr.:

Scientologická cirkev -- Dianetika
Univerzálny život
New Age -- Nový vek

Komerčné kulty - The Centres Network

Amway International
Herbalife


Zdroj: LITERATÚRAimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com