Kresťanská Identita


Nasledujúci text je z tohto hnutia, samo sa v ňom charakterizuje takto:


S rozširovaním sa počtu, postavenia a uznania hnutia Kresťanskej Identity začalo byť zjavné, že potrebujeme mať základné vyjadrenie princípov, podľa ktorých vieme samých seba identifikovať, a pomocou ktorých nás môže non-Identity svet pochopiť. Tento dokument je teda vyjadrením základných princípov Kresťanskej Identity. Nie je to úplné vyjadrenie princípov, no obsahuje 20 najvýznamenjších bodov Viery. V tomto roku Pána 2007 sa hnutie Kresťanskej Identity pýši stovkami kongregácií po celom svete, takmer denne vznikajú nové a nové. Je to odraz faktu, že sa biela rasa rozpamätáva na svoje dedičstvo ako Izraelitov Biblie. Kresťanská Identita je taktiež známa ako Kingdom Identity, the Jacob-Israel Movement, Christian Israel, Israel Identity, Covenant Identity, Covenant Israel, British Israel, American Israel, Anglo-Saxon Israel, Anglo Israel, etc. Základom týchto rôznych variácií v názve je to, že kaukazský ľud sa identifikkuje s Izraelom Biblie, a žiaden iný ľud nemôže tvrdiť, že je Izraelom, vrátane židovského ľudu, ktorý nemôže demonštrovať svoj skutočný pôvod ani z Domu Izraela, ani z Domu Júdu.

Upozornenie: Nasledujúci zoznam nie je ani kompletný, ani obligatórny. Niektoré skupiny Kresťanskej Identity sa budú pridržiavať väčšiny z nasledujúcich princípov, a niektoré skupiny či duchovní môžu niektoré z nich spochybňovať. Existujú skupiny, ktoré dokonca výraz Kresťanská Identita odmietajú, no napriek tomu sa stále pridržiavajú väčšiny tu zverejnených princípov. Kresťanská Identita sa stále vyvíja ako Znovuobnovenie Pravého Izraela v posledných dňoch, no idea, že kaukazský (biely) ľud je Pravým Izraelom Písma je najdôležitejšou doktrínou, ktorú zdieľajú všetci Identisti.


Teologické princípy Kresťanskej Identity (KI)

1.) KI je teológia/náboženstvo založené výlučne na Biblii. Neobsahuje žiadnu dogmu (v zmysle učenia, ktoré sa nenachádza, ani sa nedá odvádzať z Písem). Je založené výlučne na zaznamenaných Písmach. Hoci sa v hnutí KI do značnej miery diskutuje o významoch prekladov pre nás (čo platí pre kresťanstvo ako celok), jestvuje všeobecná zhoda, že Biblia, ako bola napísaná v pôvodnej hebrejčine a gréčtine, je inšpirovaným Slovom Božím. No preklady do moderných jazykov boli zdrojom značného zmätku a veľkých omylov. Z tohto istého dôvodu KI úplne odmieta židovský Talmud, ktorý je založený na údajnom "ústnom podaní" rabínov judaizmu, ktoré nemá v Písanom Slove žiaden základ. Na rozdiel od Tóry je Talmud založený na ne-Písomných tradíciách rabínov.

2.) KI nemá žiadnu organizovanú centralizovanú štruktúru ako väčšina denominácií, aj keď medzi kongregaciámi a učiteľmi KI po celom svete existuje značná komunikácia. Naša viera spočíva v Biblii, nie v ustanovenej hierarchii hodnostárov.

3.) KI verí, že Dni sviatočné Starej Zmluvy sú povinnou požiadavkou pre všetkých členov KI, povinný ale nie je aspekt obete krvi, keďže obetné rituály boli zrušené na Kríži. Sviatočné dni majú byť slávené ako pamätník Jahvemu.

4.) KI verí, že judaizmus je falošným náboženstvom, tvrdiacim, že je založené na Starej Zmluve, ale v skutočnosti sa zakladá na Talmude (ktorý Ježiš označil za "podanie (tradíciu) starších"), ktorý je zbierkou komentárov rabínov, pričom prevažná väčšina týchto komentárov je buď irelevantná voči Písmu, alebo Písmo priamo popiera.

5.) KI verí, že väčšia časť moderného judeo-kresťanstva je Veľkým Odpadlíctvom, "odpadnutím" prorokovaným v Písme, pretože judeo-kresťanstvo vynašlo množstvo dogmatických princípov, ako je Vychvátenie či Dispenzacionalizmus, ktoré sa v Písme nenachádzajú.

6.) KI verí, že v obnovenie 12 kmeňov Izraela, Ľudu Zmluvy Biblie a v to, že anglo-saský, keltský, kaukazský a germánsky ľud sú pravými a jedinými potomkami 12 kmeňov Izraela. Tento názor je založený na historických záznamoch, nie na dogme.

7.) KI chápe, že židovský ľud nie je semitského pôvodu, a pochádza z dvoch ne-izraelských rodových línií: 1.) sefardskí Židia kanaansko/edómskeho pôvodu a 2.) aškenázski Židia miešaného jafetsko/mongolsko/chetitského pôvodu. Ako výsledok tohto ne-semitského pôvodu je židovský nárok na Palestínu v rámci KI považovaný za falošný a nesprávny. Keďže židovský ľud nie sú ani Semiti, Hebreji či Izraeliti, nemajú žiadne právo, keďže NIE SÚ pravými potomkami biblických Semitov, byť v Palestíne a mali by ju vrátiť právoplatným vlastníkom -- palestínskemu ľudu. Judaizmus má historický záznam tvrdenia, že výrazy "Izrael" a "Židovstvo" sú ekvivalentné či identické. KI uví, že toto tvrdenie je historicky falošné a teologicky neobhájiteľné.

8.) KI považuje sionizmus za falošnú teológiu z toho istého dôvodu, ako je uvedené v bode 7.

9.) KI verí, že Biblia je "Knihou Adamových pokolení" (Genesis 5:1), menovite Knihou len bielej rasy, a že jazyk Biblie jasne zakazuje rasové miešanie. To neznamená, že sa nebieli nemôžu rozhodnúť stať sa kresťanmi a praktizovať svoju vlastnú verziu kresťanstva. Pre kaukazský ľud to však znamená, že máme písomné poverenie praktizovať našu Vieru tak, ako to požaduje Biblia, exkluzívne ako Rodina a ako Rasa. Veríme, že ak bude biela rasa môcť slobodne vyznávať svoju Vieru, tak ako to požaduje Biblia, prospech z tohto budú mať všetky rasy.

10.) KI verí v Zmluvy medzi Jahvem, Bohom, a Jeho ľudom, Izraelom, a v to, že Biblia sa nedá pochopiť bez odkazu na Zmluvy. Okrem Zmluvy dúhy boli všetky Zmluvy Biblie uzavreté výlučne s Potomstvom (priamymi potomkami) Abraháma a Sáry a znovupotvrdené Potomstvu Izraela.

11.) KI učí, že Noachova potopa bola lokálna, nie globálna, a že všetky predtým existujúce národy a ľudia túto Potopu prežili. Kresťanská Identita nevidí žiadne protirečenia medzi Bibliou a históriou.

12.) KI popiera možnosť, že by sa všetky rasy vyvinuli z Adama a Evy či z Noacha a jeho rodiny. Tieto predstavy sú nevedecké a proti Písmu.

13.) KI nie je kult. Kult je definovaný dogmatizmom, uctievaním idolov či kultom osobnosti. Vodcovia kultov zvyčajne požadujú, aby ich stúpenci zanechali všetky iné formy uctievania. KI, naopak, je sústredené na Písmo. Tí pastori, ktorí sa odchyľujú od Písma, sú zvyčajne terčom kritiky zo strany vlastného stáda a iných duchovných KI. Všetci prívrženci KI môžu svoje kongregácie kedykoľvek slobodne opustiť. Príspevky sú akceptované ako v iných cirkvách. KI je založená na Písme, nie na uctievaní pastora či vodcu. KI taktiež nežiada svojich prívržencov, aby zanechali zdravý úsudok v prospech nedokázateľných doktrín.

14.) KI akceptuje Starú i Novú Zmluvu, v pôvodných hebrejských a gréckych záznamoch, ako inšpirované Božie Slovo. Odmietame predstavu, že jedna Zmluva je druhej nadradená, alebo že by bola nejaká Zmluva zastaralá.

15.) KI učí, že Meno Božie -- Jahveh (hebrejský tetragramaton, JHVH), bol zámerne skrytý Masoretmi judaizmu a nedokonalými kresťanskými učencami. Snažíme sa obnoviť používanie tohto Mena, ako bolo dané v Exodus 3:15. Židovská náuka, že Jahveho Meno je "príliš sväté, aby sa vyslovovalo" je náuka proti Písmu, ktorá sa v Biblii nenachádza.

16.) KI učí, že Biblia bola napísaná ľudom Izraela iba pre Izrael a o Izraeli, a že židovský ľud nie je a nemôže byť identifikovaný ako Izrael, preto židovské tvrdenie o autorstve a uchovávaniu Biblie je falošný. Ďalšie rasy tejto planéty nakoniec uznajú bielu rasu ako Boží vyvolený ľud.

17.) KI učí, že mojžišovské náboženstvo a judaizmus sú protikladnými učeniami, mojžišovský Zákon je Jahveho vlastným Zákonom. Židovský zákon, na druhej strane, si dovoľuje zrušiť Jahveho mojžišovský Zákon. Napriek tvrdeniam judaizmu je kresťanstvo výlučným dedičom mojžišovskej tradície.

18.) KI verí vo všetky proroctvá Starej a Novej Zmluvy, vrátane faktu, že Ježiš Kristus je naplnením mesiánskych proroctiev.

19.) Kvôli dobrému zdraviu majú byť dodržiavané zákony o jedlách v Starej Zmluve.

20.) KI chápe, že komunizmus a sionizmus sú priamym výsledkom talmudských učení rabínov judaizmu. Sionizmus je otvorene a zjavne židovského pôvodu. Židia sa snažili zakryť fakt, že komunizmus je rovnako tak talmudskou doktrínou. Sionizmus i komunizmus formuloval rabín Moses Hess. Židia neustále komunizmus propagovali, vrátane takých známych osôb ako Karl Marx, Friedrich Engels, Leon Trockij (Bronstein), Vladimir Lenin, Josif Stalin (Jewison), Rosa Luxembourg, Béla Kuhn a stoviek ďalších. Napriek svojmu záznamu o strašnom násilí sú títo teroristi v skutočnosti väčšinou Židov oslavovaní a liberálnymi Židmi otvorene uctievaní.


Úloha Kresťanskej Identity v spoločnosti

Určiť, či je právoplatným nárokovateľom na Zmluvy Biblie Kresťanská Identita alebo judaizmus, môže iba priama a úprimná diskusia Písma. V tomto ohľade sa Kresťanská Identita i judaizmus nachádzajú na rovnakom základe: Každá skupina tvrdí, že je právoplatným dedičom Sľubov a Zmlúv Písma. No zostáva jeden žiarivý fakt: judaizmus činí všetko, čo je v jeho silách, aby obmedzil otvorenú diskusiu a debatu o Kresťanskej Identite. Organizované Židovstvo plne chápe teologickej pozícii Kresťanskej Identity. Židovské skupiny, ako je ADL, si radšej volia útok na teológiu Kresťanskej Identity než zapojenie sa do dialógu či debaty. Židia a ďalší kritici Identity vytvorili falošný dojem, že Kresťanská Identita je hnutím plným násilia. Naopak, Kresťanská Identita má dostatočne zaznamenaný záznam pokojných protestov a odhodlaného zvyšovania povedomia, aby bieli ľudia, ktorí sú nespokojní s ortodoxným kresťanstvom mohli patriť k Viere, ktorá Biblii dáva racionálny i teologický zmysel. Kresťanská Identita za žiadnych podmienok neobhajuje násilné zvrhnutie akejkoľvek vlády či režimu. Obhajujeme právo vykonávať svoju Vieru, tak ako nám v súlade s mandátom, ktorý nám dáva Ústava, bez vmiešavania sa zo strany akéhokoľvek svojvoľného, samozvaného, antagonistického cenzora.


Zdroj: LITERATÚRAimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com