imageimageimageimageimageimageimageHovorenie jazykmi

01.05.2011


V Skutkoch apoštolov (2 kap.) údajne došlo pri zoslaní Ducha svätého na apoštolov k ich okamžitej konverzácii v cudzom jazyku nejakého národa bez nutnosti učiť sa ho a tak mohli šíriť evanjelium aj "v zahraničí". Pavol však vo svojich listoch Korintským spomínal ešte iný druh hovorenia jazykmi. Sám Pavol sa chváli týmto darom Ducha svätého. O čo teda ide?

Glosolália je grécke slovo a znamená "hovoriť jazykmi". V novozákonnom vyjadrovaní má presný význam: jedna osoba, alebo viacej osôb z popudu Ducha vydávajú zvuky nekodifikované v žiadnej jednotlivej reči. Keď hovoríme, rozohrávame nejaký "register", ktorý funguje pomocou slov a pojmov. Ak sú tieto syntakticko-lingvistické štruktúry "porušené" vpádom Ducha, zostáva to, čo sv. Augustín nazýval jasanie (jubilus). To znamená, že zaznievajú zvuky, ktoré vyjadrujú duševný stav, ale nepredstavujú rozumové pojmy.

Dnešné cirkvi (až na zopár výnimiek) sa k tomuto javu stavajú veľmi opatrne. Snažia sa toto učenie biblie vyložiť v zmysle Pavlovho výroku:

Prvý list Korinťanom - kapitola 14

9 ale na zhromaždení radšej chcem povedať päť zrozumiteľných slov, aby som aj iných poučil, než desaťtisíc slov darom jazykov.

Ako možno z textu odsledovať, už od samotného počiatku kresťanstva k týmto javom dochádzalo, a práve z iniciatívy samotných apoštolov. Pre mňa ako kritika nie je dôležité, aby som skúmal, ktorý prípad hovorenia jazykmi v dnešnej dobe je pravým a ktorý falošným prejavom Ducha svätého. Podstatné je to, ako taký prejav vyzerá, inými slovami, ako pri tom zhruba mohli vyzerať aj apoštolovia. Príznaky sú jednoznačné, to cirkev pochopiteľne nemôže poprieť. Je to učenie biblie. Preto cirkev radšej označí podobné prípady za falošné, než aby si dovolila spochybniť toto učenie. To si nemôže dovoliť.

Dokonca sa to praktizuje aj v dnešných časoch, v rôznych spoločenstvách (Letničné hnutie a podobne). Veriaca osoba, ktorá chce prijať Ducha svätého, sa poddáva, očakáva jeho naplnenie a ako prejav toho, že sa tak stalo, nastávajú niekoľkominútové očividné zmeny v správaní takého človeka: nával radosti ("svätý smiech"), či náhleho plaču, alebo stav pripomínajúci záchvat...

Základ tohto učenia spočíva v týchto nasledujúcich veršov z biblie:
(tučne označené verše naznačujú, že nejde o prípad hovorenia jazykmi iných národov, ako je to v prípade opísaného v Skutkoch apoštolov)

Skutky apoštolov - kapitola 19
6 A keď na nich Pavol vložil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý; i hovorili jazykmi a prorokovali

Porovnajme:

Prvý list Korinťanom - kapitola 14

2 Lebo kto hovorí jazykmi, nehovorí ľuďom, ale Bohu; nerozumie mu nik, pod vplyvom Ducha hovorí tajomstvá.

4 Kto hovorí jazykmi, buduje seba samého, ale kto prorokuje, buduje Cirkev.

5 A chcem, aby ste všetci hovorili jazykmi, ale ešte viac, aby ste prorokovali. Lebo kto prorokuje, je väčší ako ten, kto hovorí jazykmi, iba ak by aj vysvetľoval, aby sa budovala Cirkev.

6 Veď čo by som vám pomohol, bratia, keby som k vám prišiel a hovoril jazykmi, ak by som vám nehovoril zo zjavenia, poznania, proroctva alebo náuky?

9 Tak aj vy: ak hovoríte jazykmi, a nevydáte zrozumiteľné slová, ako sa bude vedieť, čo sa hovorí? Budete hovoriť do vetra.

13 A preto ten, kto hovorí jazykmi, nech sa modlí, aby vedel aj vysvetľovať.

14 Lebo ak sa modlím darom jazykov, modlí sa môj duch, ale moja myseľ ostáva bez úžitku.

18 Ďakujem Bohu, že hovorím jazykmi viac ako vy všetci;

21 V zákone je napísané: "Cudzími jazykmi a perami cudzincov budem hovoriť tomuto ľudu, ale ani tak ma nepočúvnu," hovorí Pán.

23 Keby sa tak zišla celá cirkev a všetci by hovorili jazykmi a prišli by aj jednoduchí ľudia alebo neveriaci, nepovedali by, že blazniete?

27 Ak niekto hovorí jazykmi, nech hovoria dvaja alebo nanajvýš traja, jeden po druhom, a jeden nech vysvetľuje.

39 A tak, bratia moji, usilujte sa prorokovať a nebráňte hovoriť jazykmi.

List Rimanom - kapitola 8
26 Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.


Pôvodne označovaná sekta - kresťania - sa v dobe svojich začiatkoch pravidelne zhromažďovali, "hovorili jazykmi", prorokovali, verili, že čas božieho kráľovstva je blízko. Mnohí z nich boli presvedčení (ako aj Ježiš), že je k tomu veľmi blízko... napr. skorej ako vymrie ich generácia...

Zamyslime sa nad psychikou týchto ľudí. Sú o tom presvedčení. Majú vlastné svedectvá, tie predčia všetko racionálne. Všimnime si, ako reaguje spoločenstvo na jedinca, ktorý sa "váľa a trasie" po zemi. Radujú sa, pretože to dokazuje zoslanie Ducha svätého, a v očakávaní dúfajú, že ich naplní svojou prítomnosťou tiež... Ako bláznovstvo im to nepripadá. Prečo? Pretože Pavol tak napísal v 1 Kor 14,23.

Nasledovné videá, ako "dôkaz" sily prejavu Ducha svätého, sú potvrdením toho, že "lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť".


image

download video


Ďalšie zaujímavé videá:


image

download video


image

download video


image

download video


image

download video


image

download video


image

download video


image

download video


image

download video


image

download video


image

download video


image

download video


image

download videoimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com