Hinduizmus


SPASITEĽSKÁ ALEBO MYSTICKÁ TRADÍCIA


Východná tradícia vychádza z indickej rodiny. Mystická tradícia zdôrazňuje, že ľudstvo nachádza Boha vo vnútri svojho ducha. Záporný postoj k svetu - uznáva absolútnu duchovnú povahu reality a usiluje sa oslobodiť dušu z večného kolobehu znovuzrodenia a reinkarnácie, ktorému sa podrobuje na tomto svete.


Boh: Brahman (Absolútno) --- ale vyznávajú sa bohovia nižšej kategórie (Višna, Šiva a Šakti)
Odhadovaný čas vzniku: 1500 - 1200 pred n. l.
Zakladateľ: nemá zakladateľa
Odhadovaný počet veriacich: 400 miliónov
Územné pokrytie: India, Západná India, časť Ázie (sporadicky v Amerike a v Európe)Hindu (znamená IND) - toto slovo je perzského pôvodu. Hinduizmus je náboženstvo národov Indie. Nemá zakladateľa ani krédo --- môžeme však povedať, že všetko, čo je živé, je posvätné. Hinduistov je dnes asi 400 miliónov. Väčšina žije v Indii, ale aj v iných častiach Ázie, v Západnej Indii a odnedávna aj v Európe a na Západe.


image
symbol hinduizmu


Okolo r. 1500 až 1200 pred n. l. (niekedy v čase, keď údajne Mojžiš vyviedol Izraelitov z Egypta), zo severozápadu napadli Indiu kočovné kmene a usídlili sa v oblasti dnešného Pandžábu. Bola medzi nimi aj dôležitá kasta kňazov, ktorí svojim Bohom zložili oslavné piesne a spievali ich pri vykonávaní obety. Po celé stáročia sa tieto odovzdávali len ústnym podaním. 1028 piesní neskoršie zapísali. Zachovali sa ako Rigvéda - najposvätnejšia kniha hinduizmu. Sú to najstaršie náboženské texty na svete.

Ako sa Árijské náboženstvo postupne šírilo, preberalo prvky existujúcich kultúr (napr. z údolia Indu na severe a od Drávidov na juhu), a po tri tisícročia nabralo na seba zvyky a vierovyznania rôznych rás celého indického subkontinentu. To znamená, že existuje aspoň toľko verzií hinduizmu, koľko je hinduistických dedín a skupín. Základný, dominantný prúd, ktorý toto náboženstvo stmeľuje, sa však rozvinul z Rigvédy a neskôr z védskych textov.


image
hinduista


Indické náboženstvo má teda isté spoločné črty. Jednou z nich je aj učenie o reinkarnácii. Je to viera, že po smrti prejde duša vždy do iného tela, kým sa z kolobehu znovuzrodení nevyslobodí. Z tohoto kolobehu znovuzrodení sa dá oslobodiť troma spôsobmi: filozofickými úvahami alebo poznaním, dodržiavaním náboženských rituálov a zbožnosťou.


Vierovyznania

Hinduizmus je monoteické náboženstvo. Hinduisti veria v jediného najvyššieho Boha Brahmana (Absolútno), ktorý vládne svetu za pomoci viacerých nižších bohov. Pre vzdelancov sú na úrovni anjelov v kresťanstve, avšak pre radových veriacich z vidieka majú oveľa väčší význam. Ľudový hinduizmus môžeme rozdeliť na tri vetvy alebo sekty. Každá má vlastný názor na podstatu a vlastný názov pre Najvyššieho Boha: Višnu, Šiva alebo Šakti. V každej oblasti Indie sa vyskytujú všetky tri sekty, avšak v rôznej sile. Šivanizmus je silný najmä na severe v Kašmíre a na juhu v Tamilnáde, šaktizmus v Bengálsku a v Asmáne. Všetky tri sekty však vedľa seba žijú viac-menej harmonicky. Vzdelaní hinduisti veria, že títo traja bohovia sú iba rôznym ponímaním jediného, Najvyššieho Boha, alebo Konečnej reality.


image
Višnu


Višna - uctievaný je všeobecne v jednej zo svojich desiatich inkarnácií (ryba - matsja; korytnačka - kúrma; kanec - varáha; človeko-lev - narasimha; škriatok - vámana; Ráma so sekerou - Parašuráma; princ - Ráma; najdôležitejšia avatára - Krišna; posledná historická avatára - Budha a napokon budúca avatára - Kalki). Ako stelesnenie dobroty sedí na nebesiach na tróne pri svojej žene, bohyni Lakšmí. Z času na čas zostúpi na svet v jednej zo svojich inkarnácií.


image
Šiva


Šiva sa od Višnua líši charakterovo. Je krutý a jeho temná stránka pravdepodobne pochádza od Rudru - védskeho Boha hôr a búrok. Šiva sa často pohybuje po nebezpečných miestach, cintorínoch a po bojiskách. Jeho sochy bývajú ovešané girlandami z lebiek a znázorňujú, ako v spoločnosti zlých duchov tancuje krutý tanec, ktorým ničí svet. Inokedy je zobrazený ako veľký askéta, pohrúžený v Himalájach do dlhej meditácie. (Tradícia asketizmu je v Indii veľmi silná. Jej stúpenci sa volajú jogíni. Aby získali mystickú skúsenosť, sú schopní vystaviť telo rôznym druhom utrpenia.) Napriek všetkému však mnohí v Šivovi vidia milosrdného a milujúceho boha.

Šakti - veľká Bohyňa - matka. Pre svojich vyznávačov je najvyšším božstvom. Podľa nich Boh vo svojej mužskej podobe nie je na svete aktívny, preto ho netreba uctievať. Uctievajú však jeho ženu Šakti. V krutej podobe je to Durga alebo Kálí (zobrazená ako ohavná čarodejnica s množstvom zbraní, ako udupáva diabla) a v miernej Párvati alebo Urna. V zlej ju dodnes uctievajú obetovaním zvierat (v minulosti aj ľudskými obeťami). V miernej ju zobrazujú ako krásnu mladú ženu.


image
Brahma


Hinduisti uctievajú aj iných významných bohov, napr. Brahmu - Stvoriteľa, Ganeša - Slona, Hanumána - Opicu a Súriu - Slnko.

Všetky najdôležitejšie obrady sa vykonávajú doma. Hinduisti uctievajú bohov jednotlivo alebo v rodinách, nie hromadne. Vo väčšine domov majú na to vyhradený kútik alebo izbu, kde je domáca svätyňa. Tam je socha alebo symbol Boha a pestrofarebné výjavy z hinduistickej mytológie alebo zobrazenia hrdinských činov Bohov. Veriaci pomaže Boha a súčastne odrieka texty. Potom si pred neho sadne a medituje. Pred svätyňou zapáli kadidlo alebo aromatické tyčinky a položí kvety a potravu. Podobne prebieha uctievanie aj v chráme. Pri obradoch si zároveň hinduisti uvedomujú, že rodina patrí do istej kasty, teda že sa radí do istej spoločenskej vrstvy, ktoré sa delia na tieto štyri: kňazi (brahmani), vznešení (šľachtici, kšatrijovia), obchodníci a roľníci (vaišjovia) a manuálne pracujúci (šúdrovia). Podľa tradície, sú kasty celkom uzavreté. Člen jednej kasty nesmie uzavrieť manželstvo s členom inej kasty, dokonca s ním, či s ňou nesmie ani jesť. Dnes tieto rozdiely - aspoň teoreticky - neplatia.


Posvätné texty

Védy:

Rigvéda - obsahuje chválospevy, hymny, zozbierané okolo r. 900 pred n. l.

Sámvéda - verše prevzaté väčšinou z Rigvédy a prispôsobené na spievanie pri obetných obradoch.

Judžarvéda - napísaná v próze a obsahuje presné znenie formúl, používaných pri obetných obradoch.

Atharvavéda - veršované magické formuly odriekavané pri liečení chorých a majú zaručiť úspech vo vojne.

Brahmany - sú dodatky k Védam, obsahujú dopracované výklady k obetným obradom.

Upanišady - sú asi z r. 600 pred n. l. Ich základom sú Védy a tvoria prechod od obradov k filozofii, najmä k učeniu o reinkarnácii.

Právne normy:
upravujú organizáciu hinduistickej spoločnosti.


Veľké eposy

Mahábhárata - obsahuje najznámejší a najobľúbenejší posvätný text súčasného hinduizmu. Vznikla zo starého bojového príbehu. Boh Višnu sa zjaví ako Krišna, priateľ a služobník piatich bratov Pánduovcov, ktorí bojovali s Kuruovcami. Bratia vyjdú z boja ako hrdinovia. Krišna pred bojom poúča Ardžumu, prednesie mu reč, ktorá je známa ako Bhagavadgita (Pieseň vznešeného).

Rámájana - taktiež starý hrdinský príbeh. Boh Višnu sa zjaví ako šľachetný princ Ráma a statočne ochráni svoju ženu Situ pred Rávanom, diabolským kráľom Lanky, pomocou Hanumána, kráľa opíc. Potom sa vráti, aby spravodlivo vládol vo svojom kráľovstve.

Purány - cyklus dlhých veršovaných textov z obdobia stredoveku rozvíja mytológiu klasického hinduizmu.


Základné pojmy

Brahman - Všadeprenikajúca sama o sebe existujúca sila, vesmírna jednota.

Átman - podstata, princíp života, na rozdiel od brahman je to realita v jej jednotlivých prejavoch.

Mája - (ilúzia, zdanie). Tento svet nie je ani skutočný, ani neskutočný.

Advaita - Existuje iba jedna realita. Všetky veci sú jedno.

Dharma - etické a náboženské povinnosti.

Karma - (doslova znamená čin) neúprosný mravný zákon, zákon príčiny a následku, určujúci budúcnosť: zlé skutky vedú k reinkarnácii do nižšej kategórie (napr. do podoby zvieraťa), dobré do vyššej (napr. do podoby kňaza).

Samsára - reťaz života, smrti a znovuzrodení, ktorá sa riadi zákonom karmy.

Mókša - (doslova oslobodenie) - je to vyslobodenie z ustavičného kolobehu znovuzrodení.

Bhakti - oddanosť a uctievanie jediného boha. Oslobodenie vierou na rozdiel od oslobodenia skutkami alebo poznaním.


Zdroj: LITERATÚRA
Obrázky: internetimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com