Etnické náboženstvá


Etnické náboženstvá sú náboženstvá tradičných predliterárnych spoločenstiev. Nemajú nijaké náboženské texty alebo sväté knihy. Viera sa traduje ústne z generácie na generáciu. Mnohé tieto spoločenstvá po stáročia odolávali vplyvu svetových náboženstiev, ako je kresťanstvo, islam, hinduizmus a budhizmus.


Tradičné spoločenstvá

Medzi tradičné spoločenstvá patria:

- Vyše 800 etnických skupín žijúcich v Afrike,
- ostrovania s Papuy - Novej Guinei a Indonézie,
- horské kmeňové národy v Indii, Číne a juhovýchodnej Ázii,
- zvyšky amerických Indiánov v Severnej Amerike,
- Eskimáci,
- Indiáni v údolí riek, hôr a náhorných plošín Južnej a Strednej Ameriky.


Vierovyznania

Náboženské vierovyznania tradičných spoločenstiev bývajú veľmi rôznorodé a často závisia od prostredia. Zaujímavé je, že hoci sa v detailoch líšia, isté prvky sú spoločné a rozšírené po celom svete. Najmä viera v prítomnosť duchov a duší mŕtvych. Vytvoriť si predstavu, ako to s vierovyznaním vlastne je, nám pomôže prehľad o počte afrických kmeňov.

Etnická skupina Nkole v Ugande verí v Stvoriteľa Ruhangu, ktorý stvoril všetko naraz. Je zákonom poriadku, preto je dobrý - ale hoci je zosobnený, zdráha sa zasahovať do ľudských záležitostí. V afrických náboženstvách je toto vierovyznanie časté. Dokazuje to aj legenda zo západnej Afriky: "Raz jedna žena používala pri drvení obilia veľmi dlhý tĺčik. Jedného dňa buchla tĺkom tak silno, že udrela Boha, ktorý býval na nebesiach, do oka. Ten sa nahneval, odišiel odtiaľ, a už sa nikdy viac nevrátil.

Ľuďom z etnickej skupiny Nkore sú "rodinní duchovia" a duchovia mŕtvych oveľa bližší ako Ruhanga. Strážny duchovia každej rodinnej skupiny v kmeni odvodzujú svoj pôvod od legendárnej panovníckej dynastie, a tá zasa od samotného Ruhangu. Aspoň jeden člen z každej rodinnej skupiny musí byť osobitne zasvätený, aby sa napokon stal kňazom skupiny, zodpovedným za vykonávanie obetí a za zasväcovanie budúcich do kultu rodinných duchov. Jedným z najdôležitejších poslaní tohoto kultu je, že členom rodinnej skupiny umožňuje spolupracovať pri zabezpečovaní sejby a žatvy. Ináč sa oň veľmi nezaujímajú, iba vtedy, keď im rodinní duchovia spôsobujú nejaké starosti.

Oveľa viac pozornosti venujú dušiam mŕtvych predkov. Môžu dokonca i škodiť, trestať zlé skutky a nedávať odmenu za dobro. Preto sa treba starať o hroby mŕtvych, ba aj o tých, ktorí nepatria do rodinnej skupiny, ale žijú v domácnosti. Duše mŕtvych sú - podobne ako aj u iných národov - strážcami morálky.

Východoafrické spoločenstvá, ako sú Masajovia a Nandjovia, sa sústreďujú skôr na Najvyššiu bytosť, ako na duchov. U týchto národov hrá Boh väčšiu úlohu, často ho denne žiadajú o ochranu. Je to láskavý, dobromyseľný Stvoriteľ, nositeľ života, ochranca spravodlivosti.

V západoafrických spoločenstvách sprevádzajú Najvyššiu bytosť väčšinou božstvá a duchovia ľudí a prírody.


Gikuja

Podľa kikujskej mytológie vyzdvihol Stvoriteľ prvého predka Gikuja na horu Keňa, ukázal mu okolitú krajinu a potom ho zaviedol k jeho budúcej žene Mumbi. Stvoriteľ žije na nebesiach, ale má dočasné príbytky aj na zemi a z času na čas si príde oddýchnuť na horu Keňa a na ďalšie štyri posvätné hory.


Obrady

Každý úsek života, každá životná udalosť sa spája s určitým obradom: narodenie, dospievanie, sobáš i smrť. Obradmi sú sprevádzané aj ťažké životné skúšky, ako choroba, nešťastie, neplodnosť, predčasná smrť, úraz apod. Najmä v Afrike sa takmer každý večer z diaľky ozývajú rytmické údery, spev a tanec na dôkaz toho, že práve prebieha nejaký obrad. Pre ilustráciu si uvedieme pár príkladov:

Najdôležitejším okamihom v živote mládenca z národa Nandi z vysočiny v západnej Keni je obriezka. Je to rituálny obrad, a chlapec sa stáva mužom. Tento obrad je dedičstvom minulosti, keď Nandi boli bojovným národom a každý mladý muž sa musel stať bojovníkom. Hoci národ Nandi prijal istú formu kresťanstva, niektoré staré obrady a rituály dodnes dodržiavajú.

U národa Torajo v Indonézii trvá pohreb vo vysokopostavenej rodine takmer tri týždne. Na tento účel postavia dedinu, kde sa môže ubytovať až desaťtisíc pohrebných hostí, sledujúcich zápasy býkov a rôzne tance.


Základné postavy

Medicinman - často nazývaný aj bylinkár, alebo ľudový liečiteľ (laici ho nesprávne označujú za čarodejníka). Dodávajú lieky z bylín, bývajú formálne alebo neformálne vyškolení a v spoločenstve si ich veľmi vážia.

Médium - jeho úlohou je komunikovať s duchmi a s dušami mŕtvych (s predkami).

Veštec - zaoberá sa veštením, používa médiá, veštby, čarovné predmety na veštenie, napr. zbierku kostí a koreňov rôzneho tvaru, dyne, ulity kauri a kamienky. Väčšinou im slúžia "dobré sily" a pomáhajú im odvrátiť účinky bosoráctva.

Šaman - niekde to bývajú proroci alebo jasnovidci. Panujú nad duchmi.


image
severoamerický šaman


Rituálny odborník - privolávač dažďa, staršina, dozerajúci na obriezku a iní, ktorí vykonávajú zvláštne povinnosti.

Kňaz - slúži len bohoslužby a zastupuje človeka pred Bohom a Boha pred ľuďmi. Žije len v chrámoch alebo v svätyniach. V africkom prostredí označuje toto slovo aj toho, kto vykonáva náboženské povinnosti v posvätných hájoch alebo kdekoľvek inde.

Bosorky a čarodejníci - panujú nad zlými silami a používajú ich proti ľudom. Bosorky využívajú svoje vrodené, často mimovoľné čarodejnícke schopnosti a čarodejníci používajú rôzne pomôcky.

V rybárskej dedine Twang v Malajsku veria, že šaman dokáže vypočúvať "posadnutého ducha" utrápeného človeka. Je postihnutý stratou duše, ktorú vraj spôsobujú zlí duchovia, keď prenikli do jeho tela a narušili v ňom krehkú "rovnováhu štiav". Najprv sa šaman musí dostať do tranzu, v ktorom pomocou "dôverne známeho ducha" vypočúva ducha postihnutého. Len čo zistí príčinu posadnutia, pošle zlého ducha naspäť do jeho domova. Postihnutý musí spolupracovať. Šaman aj jeho privedie do tranzu - vtedy môže duch vyjsť von, a môžu ho patrične potrestať.


Základné pojmy

Čaro - na celom svete sa týmto výrazom označuje pokus ovládnuť zvláštnymi silami alebo činmi prírodné zákony. Vyskytuje sa vo všetkých kultúrach, do istej miery aj v modernej vedeckej spoločnosti.

Mana - tichomorský termín pre to, čo sa v Afrike nazýva "dynamizmus" alebo "životná sila". Vyviera z viery, že existuje sila (alebo sily), ktoré slúžia pre dobro ľudí.

Totem - je to akýkoľvek predmet, ku ktorému majú členovia jednej skupiny zvláštny mystický vzťah. Môže to byť zviera, miesto alebo nejaký predmet. Totemové zvieratá nemožno zabíjať ani jesť, iba vo veľmi výnimočných prípadoch.

Tabu - Tento termín sa týka akejkoľvek osoby či veci, ktorá sa pokladá za svätú alebo zakázanú, a teda nedotknuteľnú. Často sa stáva, že pod vplyvom bosorovania a čarov, alebo v dôsledku porušenia tabu nastane smrť. Vyskytuje sa to zvyčajne medzi domorodcami v Austrálii, Polynézii, Južnej Amerike a Afrike. Smrť býva často následkom strachu. Čarodejníci alebo bosorky zameriavajú svoje čary na svoju obeť tajne, ale obeť sa o tom väčšinou dozvie. Ak je viera v čarodejnícke alebo bosorácke schopnosti, či v odplatu nadprirodzených síl silno zakorenená, môže strach aj zabiť. Bližšie v časti - Záhady.


Synkretizmus (zmiešané náboženstvá)

Niektoré spoločenstvá z časti prijali nové náboženstvá, ale hlboko vo svojom vnútri si zachovali obyčaje svojich predkov. Tak vznikli zmiešané náboženstvá (synkretizmus), ako je kresťanstvo v Mexiku, hinduizmus v Báli, islam v Malajzii, juhoafrické a karibské kulty duchovnej posadnutosti, niektoré nezávislé a duchovné spoločenstvá v Afrike a viera v príchod nadprirodzených dobrodincov v Melanézii. Na Haiti existuje napr. kult woodoo a boh Llvá. Afrokaribské náboženstvo Santería zas verí, že do tela človeka môže vstúpiť niektorý z menších bohov - Oríša.

Najčastejším podnetom pre vznik synkretizmu bola násilná migrácia černochov, najmä v dobe otrokárstva, kedy katolícki majitelia otrokov (černocha považovali len za akéhosi poločloveka) zneužívali na hrdlačenie na svojich plantážach v novovznikajúcich kolóniách, najmä na oboch amerických kontinentoch. Takže aj kolonizáciu a otrokárstvo môžeme smelo pripísať na vrub "dobrotivým" kresťanom (i keď istý podiel na ňom majú aj moslimovia).


Zdroj: LITERATÚRA
Obrázky: internetimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com