I. SVET A ŽIVOT NA ŇOM


DARWIN, BOH A ASTRONAUTI

Čo na to veda?
Čo na to pán farár?


Bezkonkurenčne najväčšou záhadou od nepamäti až dodnes zostáva otázka vzniku sveta. Následne zostávajú otvorenou témou otázky okolo vzniku a vývoja života na Zemi. Všetky názory na tento mimoriadny fenomén zostávajú iba v rovine dohadov, predstáv a predpokladov. Tých je nesporne veľké množstvo, avšak - tie najrozšírenejšie - by sa dali zhrnúť do troch základných skupín.

Najstarší názor reprezentujú náboženstvá.

Z neschopnosti vysvetliť si mnohé javy v prírode v dávnej minulosti, vytvorilo si ľudstvo dogmu o Bohovi. Či sa už jedná o Alaha, Budhu, Jahve alebo Manitoua, vždy to bol nejaký boh, kto stvoril svet a život na ňom. Podľa veriacich Stvoriteľ nás aj navštevuje. Podľa viery východných náboženstiev formou inkarnácie, podľa viery západných náboženstiev sa "zjavuje" prorokom. Navštevuje nás teda prostredníctvom mesiášov, akýchsi "veľvyslancov neba na Zemi" -- Abrahám, Mojžiš, Ježiš, Mohamed, možno aj Rasputin... Napriek súčasným poznatkom ľudstva však každé náboženstvo dodnes tvrdošijne obhajuje vlastnú dogmu o stvorení sveta ako jedinú pravdu. Týka sa to aj vzniku života. Boh vymodeloval človeka z hliny a hotovo!

Iný názor na vznik sveta a života majú ateisti.

Podľa nich je existencia všetkého založená na hmotnom základe. Kameň je hmota, voda je hmota, vzduch je hmota, svetlo, fotóny, vďaka rozkmitaniu hmoty vzniká zvuk, Zem vznikla z hmoty, vesmír vznikol z hmoty...stop! Kde sa vzala pôvodná, čo i len tá najmenšia elementárna častica, napr. pozitrón, neutríno, mezón, kvark, či dokonca častica antihmoty?

Čo sa týka vývoja života, najpresvedčivejšiu verziu zatiaľ núka zakladateľ evolučnej teórie Darwin. Tento vedec poskytol svetu názor, že život do dnešnej podoby dospieval a postupne sa formoval veľmi dlhým vývojovým procesom od najprimitívnejšej formy života až k súčasnému stavu inteligencie. Predložil logické argumenty, a nové poznatky vedy jeho teóriu čoraz častejšie potvrdzujú. Táto teória o vývine ľudstva znie oveľa presvedčivejšie, logickejšie a inteligentnejšie ako náboženská. Napriek tomu však nedáva odpoveď na riešenie základného rébusu; z čoho vznikol svet a kde sa vzal na ňom život. I keď najlogickejším vyústením poznatkov smerujúcim k vzniku vesmíru je teória "Veľkého tresku" (big beng), stále zostáva iba dedukciou. Iné je to so vznikom života. V laboratórnych podmienkach sa už podarilo premeniť anorganickú hmotu na organickú, nevie sa však zatiaľ, kde vznikol prvý genetický kód.

Najnovšie sa do popredia dostáva názor, že nášmu životu na zemi vďačíme inej, ďaleko vyvinutejšej a inteligentnejšej civilizácii, ktorá našu Zem navštívila kedysi v dávnej minulosti, a odvtedy nás pozoruje a sporadicky navštevuje. Mnohé, zatiaľ nevysvetliteľné úkazy, objavy a nálezy predstavujú indície, ktoré vedú odborníkov a vedcov k takýmto úvahám, ale aj -- ako vždy -- laikov k uzatváraniu predčasných záverov. Ak by sme boli ochotní pripustiť vyššiu formu inteligencie niekde vo vesmíre, ktorá má zvládnutý problém prekonávania obrovských vzdialeností v ňom, museli by sme priznať, že teória o prinesení života (to je jedno v akej forme) na našu Zem má celkom reálne jadro. Inteligencia, ktorá je na vyššom stupni ako ľudstvo, má problém klonovania pravdepodobne už vyriešený. Prečo by teda na Zem nemohla byť rovno privezená forma života "podľa obrazu svojho"?


Všetko sú to len ničím nepotvrdené dohady. Ale keby nebolo dohadov, svet by donekonečna veril hlinenému Adamovi, ukájal by sa v sebauspokojení, prešľapoval by na mieste, až kým by mu zakrpatel mozog, a nikdy by sa nepohol ani len o kúsoček vpred. Erich von Däniken, nie je žiadny vedec a mnohí jeho kritici, najmä z radov cirkvi, ho považujú za šarlatána. Pre posun ľudského poznania však urobil ďaleko viac osohu, ako kresťanská cirkev za celú svoju dobu existencie. Na rozdiel od cirkvi von Däniken nikoho nepresviedčal (tak nízko neklesol), iba dával dohromady niektoré súvislosti, poukazoval na ne a kládol otázky. Netvrdil, že Biblia obsahuje skomolené popisy našich stretnutí s návštevníkmi z vesmíru, len dal podnet na zamyslenie, že aj takáto možnosť existuje. Svoje úvahy o vzniku života na Zemi nedokázal podložiť jediným dôkazom (ten nemajú pre svoje tvrdenia ani veriaci, ani ateisti), ale keď už nič iné, aspoň ukázal možnú cestu a pohol celú plejádu vedcov k premýšľaniu, ukázal jeden zo smerov, ktorým by sa tiež mohla uberať ich ďalšia orientácia.


Čo na to veda?

Historici, fyzici, teológovia, archeológovia, biológovia, geológovia, chemici, genetici a ani odborníci mnohých ďalších vedeckých disciplín nám zatiaľ nedali presvedčivý dôkaz o vzniku života, ani o vzniku vesmíru. Všetko sú to zatiaľ iba teórie. Avšak veda svojimi objavmi krôčik za krôčikom rozširuje obzor poznania. Pozná už proces rozpadu hmoty na energiu (nevznikol svet opačným procesom?) apod., a smeruje k ďalším a ďalším poznatkom. Neuspokojuje sa tvrdením, že "prvotnou príčinou" bol veľký tresk, kedy vznikli pojmy ako čas, rozmer apod., ale logicky si kladie aj otázku; čo bolo predtým? V súčasnosti je v tejto súvislosti v pozornosti vedcov tzv. teória vlákna. Energiu však tiež vnímame iba ako určitú funkciu, jav, abstraktnú veličinu, a nie ako podstatu. Žiadny vedec však nevyhlási svoju teóriu za absolútnu pravdu, neurobí z nej dogmu. Cirkev tento lacný krok urobila. Keby sme sa aj dopátrali k poznaniu prvotnej príčiny, a nazvali tento jav hoci aj Bohom, určite by to nebol Boh kresťanského typu. Svet určite nevznikol zo slova ("Na začiatku bolo slovo..."), ani nebol vypracovaný časový plán, podľa ktorého Boh za šesť dní stvoril všetko, vrátane života. To už vieme. Cirkev však bola vždy nepriateľom vedy. Svet si ešte pamätá, koľko zloby a primitívnych prejavov odznelo od zástancov "hlineného Adama" počas tzv. "opičieho procesu", keď až súd musel rozhodovať o tom, či je skutočne urážkou človeka tvrdenie, že pochádza z opice. A koľkým primitívnym nadávkam a vyhrážkam od fanatického davu veriacich -- provokovaných, povzbudzovaných a výdatne podporovaných najvyššími predstaviteľmi cirkvi -- pred budovou súdu (ale aj v nej) museli čeliť ešte aj porotcovia a sudca. Cirkev vždy stála v ceste poznaniu. Vedcom sa dá vyčítať všeličo. Určite však nie nezáujem o riešenie otázok nášho bytia.


Čo na to pán farár?

Kým veda na tieto otázky seriózne odpovede hľadá, pán farár sa namáhať nemusí. On už má v hlave upratané. Je to predsa tak jasné... Všetko stvoril Boh! Veď aj dnes všeobecne prijímaná teória veľkého tresku je v súlade s prehlásením prvého verša Biblie: "Na počiatku stvoril Boh nebo a zem." (Genesis 1,1). Aj v energii -- tejto zvláštnej sile -- je predsa jasný dôkaz moci božej, ktorá všetko prestupuje a udržuje. Zjavil to predsa už Duch svätý skrz mnohé výroky písma:

"...on...nesie vesmír svojim mocným slovom" (Epištola Pavla k Židom 1,3).

Alebo:

"On rozťahuje nebo sám...on učinil Arktura, Oriona, Kuriatka a hviezdy skryté na poludnie. On činí veci veľké, a to nevystižiteľné a divné, ktorým nie je počtu." (Job 9, 8-10).

Aj moderná atómová fyzika dospela spletitou a tŕnistou cestou k tomu, čo pred tromi tisíckami rokov napísal kráľ Dávid z vnuknutia božieho:

"Slovom Hospodinovým nebesia učinené sú a duchom úst jeho všetko vojsko ich" (Žalm 33,6)

Veda je falošná, pokiaľ nie je podložená Slovom Božím. A keďže Biblia hlása, že Boh pred 6000 rokmi vyrobil hlineného Adama, niet o čom ďalej diskutovať! Amen.

Najväčšie nebezpečenstvo vzniká vtedy, keď si skupina ľudí jednu teóriu osvojí, prijme ju za skutočnosť a postupne ju začne šíriť ako dogmu, nezriedka aj násilným spôsobom - spomeňme si na kresťanských misionárov medzi inými kultovými skupinami (napr. pôvodní obyvatelia amerických kontinentov).

"Pán farár" obviňuje Ericha von Dänikena zo šarlatánstva a nazýva ho podvodníkom, pretože nesprávne datoval zrúcaniny Tiahuanaca do roku 1000 pred n. l. a 600 pred n. l., pričom rádiokarbónová metóda určila dátum 800 n. l. Seba však bez začervenia považuje za symbol cnosti, napriek tomu, že stále tvrdí, že Boh stvoril prvého človeka pred 6000 rokmi, pričom vie, že archeológovia našli lebku človeka, ktorej moderné metódy určujú vek 6 -- 7 miliónov rokov.


Zdroj: LITERATÚRAimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com