Budhizmus


Náboženstvo: monoteistické
Boh: Budhistická Stredná cesta sa javí ako náboženstvo, ktoré sa neupína k bohom, ale kladie dôraz na vlastné úsilie človeka. Vyznávaný je Budha.
Odhadovaný čas vzniku: Hínajána - 563 až 483 pred n. l.
                                            Mahájána - zhruba na počiatku kresťanskej éry
Zakladateľ: Siddhártha Gautama (hínajána) BUDHA
Odhadovaný počet veriacich: 200 miliónov, až jedna tretina populácie
Územné pokrytie: Mahájána: India, Nepál, Tibet, Vietnam, Čína, Kórea, Japonsko
                                Hínajána: Srí Lanka, Barma, Laos, Thajsko, KambodžaBudha žil v 6. st. pred Kristom, jeho spisy sa však objavujú až v období vzniku kresťanstva a prvá Budhova biografia bola napísaná v 1. st. po Kristovi.


image
symbol budhizmu (dharma)


Budhistické učenie je ponímané ako voz, plť alebo loď, ktorá nás preváža cez oceán utrpenia až na "druhú stranu" k spáse, k blaženosti. Existujú dva smery budhizmu: hínajána (theravada) a mahájána. Oba majú spoločný základ.


Dva smery budhizmu

Hínajána (Malý voz) je staršia forma budhizmu. Jej učenie pozostáva z niekoľkých doktrín. Uznané bolo na dôležitom stretnutí, ktoré sa konalo krátko po Gautamovej smrti a ponúka spásu len mníchom.

Mahájána (Veľký voz) je mladšia forma budhistickej filozofie. Vznikla niekedy na počiatku kresťanskej éry a jej učenie otvára cestu ku spáse všetkým. Mahájánu vyznáva veľká väčšina budhistov.


Cesta k oslobodeniu

Budhistická Stredná cesta sa javí ako náboženstvo, ktoré sa neupína k bohom, ale kladie dôraz na vlastné úsilie človeka. Toto tvrdenie treba bližšie vysvetliť, lebo idea vlastného ja alebo duša pozostáva z piatich prvkov (skándh) - z tela, pocitov, zmyslov, pudov a vedomia - a neustále sa mení. Neexistuje nijaké "nemenné ja", ktoré spája nový ľudský život s predchádzajúcim. Sú to vlastne "skutky" karmy (neúprosný zákon príčiny a dôsledku), ktorý spája jednu existenciu s druhou. Cieľom ľudskej existencie je nirvána, stav blaženosti, ku ktorému možno dospieť vtedy, keď sa túžba stratí a karma už neexistuje. Nirvána nie je zánik tela a duše, ani prázdnota, a napriek tomu je nehmotná a večná.

Bolo nevyhnutné, aby si budhizmus neskôr vytvoril učenie o spáse, ktorú môže dosiahnuť každý človek, nielen mnísi. Je to učenie o spáse vierou, a nie skutkami. Dôkazom toho je aj budhizmus v Číne a v Japonsku.


Gautama Budha

Traduje sa, že zakladateľom budhizmu bol Siddhártha Gautama, ktorý žil pravdepodobne v rokoch 563 až 483 pred n. l. Jeho životné osudy sú známe len z budhistických kníh. Napísané boli v starobylom jazyku "pálí" asi štyristo rokov po Gautamovej smrti. Dovtedy si ich celé generácie jeho žiakov odovzdávali ústnym podaním. Aj keď až do 2. storočia nášho letopočtu neexistoval Gautamov podrobný životopis, základné údaje z jeho života sú pomerne známe.


image


Gautama bol synom bohatého kniežaťa z rodu Šakjou. Vyrástol (aj sa narodil) v malom meste na úpätí Himalájí v dnešnom Nepále. Bol dobre vychovaný, vzdelaný a oženil sa s pôvabnou princeznou, ktorá mu porodila syna. Keď bol jeho syn ešte malý, začala Gautamu znepokojovať otázka utrpenia. Podarilo sa mu uniknúť z uzavretého rodinného prostredia. Vonku stretol postupne starca v poslednom štádiu senility, chorého muža, telo, ktoré niesli na pohrebnú hranicu, a napokon nábožného túlavého žobráka, oblečeného v jednoduchom žltom habite, ale žiariaceho radosťou a spokojnosťou.


Odriekanie

Rozhodol sa načisto opustiť svoju ženu a malého syna, a začal žiť asketickým životom plným odriekania. So svojimi piatimi spoločníkmi sa potom šesť rokov usiloval oslobodiť od útrap života, no ani vychudnutý na kosť a kožu svoj cieľ nedosiahol. Svojich druhov teda opustil, a odišiel meditovať pod strom Bo k rieke Gája. Práve tam dostal osvietenie. Poznal, že základom ľudského nešťastia je utrpenie, a jeho príčinou je túžba. Poznal aj to, že túžbu možno ovládnuť, keď si človek vyberie Strednú cestu medzi dvoma extrémami - medzi zmyselnosťou a odriekaním.


Vznik jadra budhistického mníšskeho rádu

Potom sa Gautama vybral do jelenieho parku v Benárase. Tu prvý raz kázal svojim piatim spoločníkom a tým "vniesol poriadok do kolesa dharmy". Tí piati sa stali jeho prvými žiakmi (arhati) a o niekoľko dní sa k nim pridalo ďalších šesťdesiat ľudí. Osem mesiacov do roka putovali z miesta na miesto a hlásali svoje učenie. Štyri mesiace počas obdobia dažďov žili vo veľkých parkoch v bambusových chatrčiach. Tie sa neskôr stali základom veľkých kláštorov.


image
budhista


Gautama zomrel vo veku osemdesiat rokov. Jeho žiaci telo spopolnili a popol rozdelili medzi osem rodín. Každá z nich postavila nákladný svätostánok - mohylu, alebo stúpu, v ktorej uchovávali jeho pozostatky. Stúpy sa stali strediskom pobožností budhistických laikov a neskôr z nich vznikli pagody. Zlatá pagoda v Ragúne je najväčšia a najstaršia svätyňa svojho druhu na svete. Je duchovným centrom Barmy. Viera hlása, že sú v nej okrem Gautama Budhu, zakladateľa budhizmu, uložené aj pozostatky troch predchádzajúcich Budhov, a preto je mimoriadne posvätná.


Tri klenoty

Budha
dharma (zákon)
sangha (mníšsky stav)

V každej budhistickej svätyni a na každom zhromaždení tri razy vyzývajú Tri klenoty odriekaním jednoduchej formuly, ktorú podľa tradície odovzdal Gautama svojim prvým misionárom:

U Budhu hľadám ochranu
V dharme hľadám ochranu
V sanghe hľadám ochranu


Prejavy existencie

Dukha (utrpenie) - utrpením je narodenie, starnutie, smrť, žiaľ, nárek, bolesť, smútok a zúfalstvo.


Posvätné texty

Budhistické učenie je obsiahnuté v súbore posvätných textov nazvanom Tri koše (Tripitaka) a v posvätných textoch rôznych budhistických škôl.

Tripitaka - vinája pitaka sa zaoberá pravidlami mníšskeho života.

Sútra (alebo dharma) pitaka - obsahuje učenie, napr. príbeh o Budhovi, históriu vlastného ja a znovuzrodenia, Tri klenoty a Pravidlá.

Abhidharma pitaka - zaoberá sa vyšším učením a filozofiou.

Dhammapada (alebo Chodník zákona prírody) - toto je najstarší budhistický text. Je pomerne krátky, ale významný a obsahuje Štyri vznešené pravdy, Vznešenú osemdielnu cestu a mnohé učenia praktickej mravnosti a sebadisciplíny.


Štyri vznešené pravdy

Vznešená pravda o utrpení. Každú smrteľnú existenciu sprevádza utrpenie.

Vznešená pravda o pôvode utrpenia. Utrpenie spôsobuje žiadostivosť alebo túžba.

Vznešená pravda o odstránení túžby. Odstrániť túžbu znamená skončiť utrpenie.

Vznešená pravda o ceste, ktorá vedie k odstráneniu túžby. Túžbu možno odstrániť vykročením na Vznešenú osemdielnu cestu, ktorou sa po prvý raz vydal Budha.


Vznešená osemdielna cesta

Najstarší základný popis Cesty ju uvádza ako trojdielnu. Jej tri časti, mravnosť, meditácie a múdrosť treba vykonávať súčasne.

1. Správny názor. MÚDROSŤ, osvojenie si Štyroch vznešených
2. Správne rozhodovanie. Pravdivé rozhodnutia riadiť sa nimi
3. Správna reč. MRAVNOSŤ, vyjadrená v piatich zásadách
4. Správne skutky
5. Správny spôsob života
6. Správne úsilie. MEDITÁCIE, oslobodenie a ovládanie mysle
7. Správna koncentrácia a potláčanie zmyslových zážitkov
8. Správna meditácia a extáza


Pravidlá

Veriaci mnísi a laici sa zvyčajne usilujú vyhnúť piatim veciam:

Spôsobiť bolesť živým tvorom.
Vziať si, čo nedostanú.
Sexuálnej nemorálnosti.
Klamstvu.
Užívaniu drog a alkoholu, pretože zastierajú myseľ.

Niektorí laici sa podrobujú oveľa prísnejším pravidlám, najmä v dňoch cirkevných sviatkov, a spolu s mníchmi sa zdržiavajú:

prijímať od obeda potravu
tancovať, spievať, zabávať sa
nosiť girlandy, používať kozmetiku a osobné ozdoby.

Mnísi sa okrem toho zdržiavajú aj:

prijímať zlato a striebro
používať luxusnú posteľ.

Prví budhisti (hínajánski) sa usilovali stať arhatmi, teda bytosťami, ktoré dosiahli dokonalosť. V mahájánskom budhizme tento ideál postupne nahradil ideál bodhisattvu. Je to osoba, ktorá sa po dosiahnutí úplného osvietenia vzdá nirvány, stavu blaženosti, zo súcitu nad svojimi trpiacimi blížnymi.

V tibetskom a nepálskom budhizme majú dôležité postavenie predstavení kláštorov, lámovia.


image
dalajláma Tändzin Gjamccho


Pre súčasný duchovný vývoj ľudstva je dôležitý Tibet, pretože je posledným živým článkom, ktorý nás spája s kultúrami vzdialenej minulosti. Kulty Egypta, Mezopotámie, Grécka, Inkov a Mayov sú zánikom svojich kultúr, až na niektoré nepatrné zlomky, pre nás nenávratne stratené. Tibetu sa podarilo vzhľadom k jeho izolácii a neprístupnosti zachovať nielen tradície dávnych časov, vedomosti o ľudskej duši a najvyššieho poznania, ale aj ezoterické náuky indických mudrcov.

Udalosti, prevracajúce svet, ktorým sa nemohli vyhnúť žiadne národy, vytrhli aj Tibet z jeho izolácie. Jeho duchovné vymoženosti môžu buď navždy zmiznúť, alebo sa môžu stať duchovným majetkom budúcej vyššej ľudskej civilizácie. Tomo geše Rinpočhe (tro-mo dge-bšes rin-po-čhe), jeden z najväčších duchovných učiteľov Tibetu našej doby, skutočný majster vnútorného zrenia, to vopred pochopil, po dvanástich rokoch opustil svoju od sveta odrezanú pustovňu a oznámil, že nadišiel čas, kedy je možné svetu sprístupniť duchovné poklady, strážené viac ako tisíc rokov. Pretože ľudstvo stojí na križovatke veľkých rozhodnutí, leží pred ním cesta ovládnutia prírodných síl, cesta vedúca k zotročeniu a sebazničeniu, cesta osvietenia (bódhisattva-márga), ktorá prostredníctvom ovládnutia našich vnútorných síl vedie k slobode a sebarealizácii. Na západe sa budhizmus teší mimoriadnemu záujmu.


Zdroj: LITERATÚRA
Obrázky: internetimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com