Bahá`i


Dogma: svet má nádej iba vtedy, keď sa do hnutia zapoja všetci. Zárukou spásy je ustavičné úsilie poslúchať Boha.
Základ: islam - jeho stúpenci tvrdia, že je rozšírením kresťanstva
Dogma: Boh je jediný, a všetky náboženstvá sú obsiahnuté v bahá`izme. Stúpenci veria, že bohatý Iránec Bahá`ulláh bol zjavením Boha pre dnešné časy
Boží posol: Báb --- Sajjid cAlí Muhammad
Čas vzniku: 23. mája 1844
Centrum viery: HajfaPosol

23. mája 1844 si Mulla Husajn, mladý člen moslimskej náboženskej sekty šajchí, zašiel do iránskeho mesta Širáz. Podľa jeho sekty mal prísť na svet Boží posol. Husajn stretol v Širáze mladého Iránca Sajjida cAlí Muhammada, ktorý ho pozval domov. "Ako toho posla poznáte?" spýtal sa hostiteľ. "Bude mať od dvadsať do tridsať rokov, bude stredne vysoký, nebude fajčiť, nebude mať nijaké fyzické nedostatky, bude veľa vedieť a bude potomok Fátimy, Mohamedovej dcéry." "Tu som," odvetil hostiteľ a od tých čias ho poznali pod menom Báb, brána.


História

Bahá`í vzniklo v kontexte islamu v pol. 19. st. v Iráne (vtedajšej Perzii), ktorý bol islamskou krajinou vyznávajúcou Mohameda a jeho stúpenci boli šíitski moslimovia.

V roku 1844 si v Iráne asi 24 ročný obchodník Sajjid cAlí-Muhammad privlastnil titul "Báb" - brána, ktorú na svete otvoril Boh očakávanému mesiášovi a prehlásil sa za proroka, ducha pravdy a spravodlivosti. Tvrdil, že ho Boh zoslal, aby nahradil Mohamedánske náboženstvo jeho zákony novými. Mohamedovi stúpenci moslimovia ho uväznili a po jeho viacerých pokusoch o vyvolanie povstania v roku 1850 v Tabrize popravený. Bábovi stúpenci potom utekali pred masakrou na Západ, čím sa zabezpečilo šírenie ich viery vo svete.

Báb vyhlasoval, že jedného dňa príde väčší prorok ako je on sám. Za svojho nástupcu menoval Sobhe Azrala, ktorý však nebol veľmi schopný. Pri vedení mu preto pomáhal jeho nevlastný brat (bohatý šľachtic) Mizra Husajn Ali, ktorý sa v roku 1863 prehlásil za proroka, ktorého ohlasoval Báb a prijal meno Bahá`u`Iláh. Stúpenci oboch týchto skupín sa navzájom neuznávali, obviňovali, navzájom vyvražďovali, až ich oboch pre šírenie nepokojov uväznili. Uväznením sa stúpenci Bahá`u`Iláha zaktivizovali v šírení viery, prehlasovali sa za prenasledovaných mučeníkov. Menej schopná skupina Sobhe Azrala postupne zanikla.

Bahá`u`Iláh nadiktoval vo väzení 100 kníh. Najhlavnejšia je kniha zákonov Ketábe akdus (Najsvätejšia kniha). V dôsledku postupných zmien v zákonoch nie je pôvodná kniha k dispozícii verejnosti. Zomrel ako 75 ročný v r. 1892. Za svojho nástupcu určil svojho najstaršieho syna Abdula Baháu, ktorý si ako jediný osoboval právo vykladať zákony svojho otca ako neomylné a nikto iný nesmel prísť so svojimi názormi a výkladom. Keď v r. 1921 zomrel, jeho nástupcom sa stal jeho vnuk, ktorý nemal potomkov a po jeho smrti nebol ustanovený následník, čoho dôsledkom bolo, že nastal boj o ďalšie smerovanie v Bahá`í. V roku 1963 bol zvolený prvý baháistický "Svetový dom spravodlivosti" - je to deväťčlenná rada, ktorá riadi záležitosti sekty z ústredia v Haife - rada je považovaná za neomylnú a zodpovednú len pred Bohom a nie pred svojimi prívržencami.


Základné učenie a požiadavky na člena

Základnou témou je posolstvo o jednote náboženstiev, ľudí a láske. Cieľom je zjednotenie všetkých krajín a národov pod baháistickým vplyvom. Všeobecne platné princípy základného učenia sú:

Rovnosť pohlaví.

Jednota pravdy - náboženstvo a veda sú dve stránky pravdy a nemôžu si odporovať.

Pre zjednotenie sveta je potrebné ovládnutie aj spoločného pomocného svetového jazyka.

Svetový parlament - volení zástupcovia z každej krajiny majú mať možnosť nastoliť mier tam, kde je to potrebné.

Jednota Boha - Alah je jeden a je jediný pre celý svet.

Jednota náboženstva - všetky náboženstvá pochádzajú pôvodne od Boha a všetky sú obsiahnuté v baháizme. Každé bolo vhodné pre svoju dobu, teraz prišiel čas pre Bahá`í.

Jednota ľudstva - všetci patríme k jednej ľudskej rodine.

Rovnosť ľudí --- rasové, náboženské, národnostné a triedne predsudky sú zhubné a zavrhnutiahodné.

Vzdelanie má byť pre všetkých.

Stúpenci Baháizmu veria v myšlienku deviatich mesiášov, z ktorých Adam bol prvý v poradí - deviaty mesiáš ešte len príde.

Deviatka je magické číslo - v symbolike Bahá`í znamená "prístupný všetkým.

Baháizmus neuznáva gregoriánsky kalendár - ich kalendár má 19 mesiacov a každý z nich 19 dní (časová dezorientácia človeka).

Baháizmus nemá duchovenstvo ani náboženské obrady - Boha uctievajú modlitbou, duchovným čítaním a oddanosťou.

V bežnom živote aj prácu považujú za náboženskú obetu.

Vyznávajú morálne hodnoty - byť poctivý, pravdivý, zdvorilý, nebyť fanatický, pokrytecký, nepiť, nefajčiť, neužívať drogy.

Hlásajú odpor k telesnému aj duševnému násiliu.

Baháizmus je navonok tolerantné náboženstvo, ale vo vnútri sa vyžaduje absolútna poslušnosť a absolútne dodržiavanie pravidiel správania pri modlitbách aj v živote - Baháista sa nesmie odchýliť od zákona svojho kultu.

Veľmi presne a dôkladne sú rozpracované pravidlá správania pre modlitbu, pôst, manželstvo, rozvod.

V prípade mnohých modlitieb je stanovené, za akých okolností, v akom čase a v akej polohe sa majú odriekavať.

Baháisti si musia trikrát denne umyť tvár a ruky, obrátiť sa k Bahá`u`Iláhovmu hrobu a odriekať povinnú modlitbu.

Každý deň sa musia rituálne umyť a v sede 95x opakovať mantru "Alláhu Abha" (Boh najvyššej slávy).

V marci sa musí 19 dní postiť od východu slnka do jeho západu (sú možné výnimky).

Zakladateľ nariadil, že každý Baháista musí napísať závet, v ktorej rozdelí majetok na 2500 dielov a tie sa budú deliť medzi členov rodiny podľa presného vzorca (prax je opačná).

Pod pojmom Jednota" rozumejú myšlienku medzinárodnej politickej ríše, v ktorej bude baháizmus štátnym náboženstvom.

Stúpenci túžia po baháistickom svetovom superštáte, kde budú všetky národy sveta podriadené jednej celosvetovej vláde. Všetky národy sa zrieknu národnej suverenity, najvýznamnejšie práva odstúpia superštátu.

Každý človek na planéte bude podriadený baháistickému svetovému parlamentu.

Baháistický svetový dom spravodlivosti bude zvrchovaný vedúci orgán (skladal by sa z 9 mužov, bol by volený baháistami, ale nezodpovedal by sa im a mohol by presadzovať svoju autoritu voči odporcom spoločenstva.


Niektoré rozpory z ich vlastných základných princípov:

Univerzálne platné princípy by mali platiť stále, v každom čase a vývinovom stupni spoločnosti a nie len po tisíc rokov platnosti učenia Bahá`í.

V praxi existujú výnimky zo zákonov a odloženie ich platnosti na neskôr. Odôvodňujú to tým, že ešte nie sme pripravení na ich uplatňovanie. Rozpor je v tom, že ich učenie je ustanovené špeciálne ako jediné vhodné práve pre tento čas a spoločnosť.

Tvrdia, že ich zákony sú nemenné, a pritom ich sami menia - napr. pôvodne uznávali mnohoženstvo.

Hlásajú rovnosť pohlaví a pritom do volených orgánov sa ustanovujú len muži.

Hlásajú toleranciu voči národnostiam, ale zakazujú svojim členom chodiť do iránskych kúpeľov.


Bahá`í na Slovensku

Spoločenstvo BAHÁ`Í --- Organizujú verejné prednášky, podpisové akcie, predávajú literatúru z vlastného nakladateľstva v kníhkupectvách a čajovniach. Dva razy do roka majú stretnutia priaznivcov zo SR a ČR. Vo svojich centrách pravidelne usporadúvajú v marci oslavy nového roka. Organizujú aj letné informačné týždne pre verejnosť. Témy o ktorých hovoria výhradne z pohľadu svojej viery sa týkajú rôznych oblastí života napr.: Rodina --- základ spoločnosti, Zem je jedným domovom, Boh má rád smiech, Umenie a jednota.

Existuje ešte veľa rôznych náboženských kultov a siekt. V súčasnosti však nachádzajú čoraz väčšie uplatnenie aj tzv. komerčné kulty -- The Centres Network, Amway International, Herbalife a mnoho ďalších.


Zdroj: LITERATÚRAimage

http://ilusoria-yhwh.webatu.com
www.000webhost.com